Somut Olmayan Kültürel Miras Perspektifinde Veli Kültleri (İnanç Önderleri) ve Yemek: Niğde Şeyh Ömerli Köyü Pilav-Ayran Şenliği

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:03:15.0
Language : Türkçe
Konu : Kültürel Miras ve Turizm
Number of pages: 7552-7563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, somut ve somut olmayan kültürel unsurlar çerçevesinde şekillenen toplumsal bir olgudur. Kültürün turizm sektörü genelinde olduğu gibi gastronomi turizmi alanında da etkisi büyük ve önemlidir.  Destinasyonların gastronomik ürünlerini ve değerlerini etkin pazarlamalarına bağlı olarak turizm hareketliliklerinde artışlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, veli/din âlimi kişilerin kült ve menkıbelerinin yöre gastronomik unsurları ile bir araya gelmesini niteleyen  “Şeyh Ömerli Köyü Pilav-Ayran Şenliği’nin incelenerek gastronomi literatürüne kazandırılmasıdır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden katılımcı gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularında ise şenliğin geleneksel yapısı, Şeyh Ömer Aduli  Hz. Menkıbesi, pilav-ayran hazırlama ritüelleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Köklü bir gelenek olmasına rağmen ulusal ve uluslararası gastronomi değerleri çerçevesinde tanınırlığının az olduğu ve bu konuda pazarlama ve tanıtım süreçlerine ağırlık verilebileceği çalışma bulgu ve önerileri arasındadır.

Keywords

Abstract

Culture is a social phenomenon formed within the framework of tangible and intangible cultural elements. Culture has a great and important effect in the field of gastronomy tourism as well as in the tourism sector. There is an increase in tourism mobility due to the effective marketing of gastronomic products and values of destinations. In this context, the aim of this study is to examine the "Şeyh Ömerli Village Rice-Ayran Festival", which characterizes the cult and legends of the saints/religious scholars to come together with the local gastronomic elements, and to bring them into the gastronomy literature. Within the scope of the study, participant observation technique, one of the qualitative research methods, was used. In the findings of the study, the traditional structure of the festival, the legend of Sheikh Ömer Aduli and the rituals of preparing rice-ayran were explained in detail. Although it is a tradition which dates back enough, it is among the findings and suggestions of the study that it is less known within the framework of national and international gastronomy values and that marketing and promotion activities, as remedial, can be emphasized in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics