Tükenmişlik Sendromunun Kamu Çalışanları Üzerinde İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:50:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7374-7393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı kamu çalışanlarının motivasyon algılarında tükenmişlik algıları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma betimsel tarama şeklindedir. Araştırmanın evreni Ankara il merkezidir. Örneklemi de Ankara il merkezinde bulunan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmada 114 kişiye anket uygulaması yapılmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin demografik özelliklerine bağlı olarak tükenmişlik algılarının farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu durum farklı demografik özelliklere sahip olan öğretmenlerin işlerine yönelik tutum ve beklentilerinin benzer olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin kamu hizmeti çerçevesinde üstlenmiş oldukları sorumluluklar tükenmişlik algılarının azaltılmasında önemli bir faktör olarak görülebilir. Öğretmenlerin demografik özelliklerine bağlı olarak Minnesota İş Tatmini Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.

                                                                                                                           

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of public employees' motivation perceptions on their burnout perceptions. The research is in the form of descriptive scanning. The universe of the research is the city center of Ankara. The sample consists of teachers in the city center of Ankara. In the study, a questionnaire was applied to 114 people.

When the findings obtained as a result of the research were evaluated in general, it was determined that the burnout perceptions of the teachers did not differ depending on their demographic characteristics. This shows that teachers with different demographic characteristics have similar attitudes and expectations towards their jobs. The responsibilities that teachers undertake within the framework of public service can be seen as an important factor in reducing their burnout perceptions. It is seen that there is no statistically significant difference between the Minnesota Job Satisfaction Scale and Burnout Scale scores depending on the demographic characteristics of the teachers.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics