Evli Olmayan Çalışan Kadınların Evlilik Kaygısıyla Psikolojik Sağlamlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:49:42.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 7271-7278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada evli olmayan çalışan kadınların evlilik kaygısı ve psikolojik sağlamlık düzeyleri yaş, medeni durum, eğitim durumu, psikolojik yardım alma durumu ve meslek durumu gibi demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmanın katılımcı grubu 258 evli olmayan çalışan kadından oluşmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeyleri “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ile evlilik kaygısı ise “Evlilik Kaygısı Ölçeği” ile sosyo-demografik değişkenler de araştırmacının hazırladığı “Kişisel Bilgi Formu” ile sağlanmış ve istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik programı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, evli olmayan çalışan kadınların psikolojik sağlamlık ile evlilik kaygısı toplam puanları arasındaki ilişki Pearson Correlation katsayısı ile belirlenmiş ve sonuçlar P<0,001 anlamlık düzeyinde anlamlı olması uygun bulunmuştur. Evli olmayan çalışan kadınların psikolojik sağlamlık ile evlilik kaygısı toplam puanları (r=-0,252) arasında zayıf düzeyde negatif anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P<0,001). Dolayısı ile katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeyi artıkça evlilik kaygısı düzeyinin azalması beklenir. Araştırmada yaş dağılımına göre evlilik kaygısı ve psikolojik sağlamlık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Medeni durumuna göre katılımcıların evlilik kaygısı toplam puanları arasında istatistiksel manada bir farklılaşma belirlenemediği fakat medeni duruma göre bireylerin psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada boşanmış kadınların bekar kadınlara göre psikolojik sağlamlık toplam puanının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Evli olmayan çalışan kadınların psikolojik yardım alma durumuna göre evlilik kaygısı toplam puanları arasında herhangi bir farklılaşma belirlenememiş buna karşılık psikolojik sağlamlık toplam puanları arasında istatistiki manada bir farklılık ispat edilmiştir. Psikolojik yardım almadığını ifade eden kişilerin destek alan bireylere göre psikolojik sağlamlık toplam puanının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların eğitim durumuna göre evlilik kaygısı ve psikolojik sağlamlık toplam puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların meslek durumuna bakıldığında ise evlilik kaygısı toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenir iken, psikolojik sağlamlık puanları (P=0,931) arasında anlamlı seviyede bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışmamızda, işçi olduğunu ifade eden kişilerin memur kişilere göre evlilik kaygı toplam puanının daha düşük olduğu belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study, marital anxiety and resilience levels of unmarried working women were examined in terms of demographic variables such as age, marital status, educational background, getting psychological help status and professional status. The participant group of the study consists of  258 unmarried working women. The psychological resilience levels of the individuals who participated in the study were provided by the "Short Psychological Resilience Scale", the marriage anxiety by the "Marriage Anxiety Scale", and the socio-demographic variables by the "Personal Information Form" prepared by the researcher, and statistical calculations were carried out on the SPSS 22.0 V statistical program. In the study, the relationship between the psychological resilience of unmarried working women and the total scores of marital anxiety was determined by the Pearson Correlation coefficient, and the results were approved to be significant at the P<0.001 significance level. It was determined that there was a weak negative significant relationship between the resilience of unmarried working women and their total marital anxiety scores (r=-0,252).  (P<0.001) Therefore, as the psychological resilience level of the participants increases, it is expected that the level of marital anxiety decreases. In the study, no significant difference could be found between the total scores of marital anxiety and psychological resilience according to age distribution. It was concluded that there was no statistical difference between the total marital anxiety scores of the participants according to their marital status, but a significant difference was determined between the psychological resilience levels of the individuals. In the study, it was determined that the total resilience score of divorced women is higher than those of single women. No difference was found between the total scores of marital anxiety according to the psychological help-seeking status of unmarried working women, however, a statistical difference was demonstrated between the total scores of psychological resilience. It was determined that people who stated that they did not receive psychological help had a higher total score of psychological resilience than those who received support. In the study, it was determined that there was no statistically significant relationship between the total scores of marital anxiety and psychological resilience according to the education level of the participants. When the occupational status of the participants was examined, a significant difference was determined between the total marital anxiety scores, but no significant difference was found between the psychological resilience scores (P=0.931). In our study, it was determined that the total score of marriage anxiety was lower in people who stated that they were workers compared to civil servants.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics