Ortaokul Müdürlerinin Örgütsel Sessizliğinin Sebepleri ve Sonuçları

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:58:31.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7482-7493
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin varoluş nedeni olan amaçlarına ulaşma azim ve kararlılığı aynı zamanda sürdürülebilir rekabet avantajı da oluşturmaktadır. Örgütler kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve süreklilik arz eden bir verimlilik oluşturmak için hizmet sundukları çevreden gelecek tehditlere cevap verebilen, özgüveni yüksek, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi etrafındaki diğer çalışanlara iletmekten çekinmeyen çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Fakat günümüzde bilgi ve tecrübelerini kasıtlı bir şekilde mesai arkadaşlarından sakınan çalışanların sayısında gözle görülür bir artış olduğu ileri sürülmektedir. Çalışanların bilinçli bir şekilde, örgüt içinde yaşanan durum, sorun veya karar verilmesi gereken konularla ilgili bilgi ve tecrübelerini; korunma, sorun çıkaran birisi olarak görünmeme, başkalarının daha doğru fikirler üreteceğine inanma ve öne süreceği fikirlerin bir değişiklik oluşturmayacağı gibi nedenlerle paylaşmayabilirler. Bu durum literatüre örgütsel sessizlik kavramı olarak girmiştir. Örgütler amaçlarına ulaşmak için ekip çalışmasının önemini bildikleri halde, bazen bilinçli bazen de bilinçsizce çalışanlarının sessizlik davranışını benimsemesine neden olmaktadırlar. Bu araştırmada ortaokul müdürlerinin, örgütsel sessizliğe ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek, birlikte görev yaptıkları öğretmenlerin sessiz kaldıkları konular ve durumları, öğretmenlerin sessizleşmelerinin nedenleri ile bu sessizleşmenin yansımalarını belirlemek ve örgütteki çalışanların sessizliğinin ortadan kaldırılması için öneriler sunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020/2021 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Derince ilçesinde bulunan devlet okullarında çalışmakta olan 12 ortaokul müdürü oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcıların görev yaptıkları okullarda canlı olarak gerçekleştirilen ses kaydı ile toplanmıştır. Ses kaydı ile toplanan veriler yazı haline getirilerek incelenmiştir. Yazıya aktarılan veriler ile betimsel içerik analizi yapılmıştır. Ek olarak özgün görüş ve düşünceleri yansıtmak amacıyla katılımcıların sarf etmiş olduğu cümlelere birebir yer verilmiştir. Analizler sonucunda; ortaokul müdürlerinin örgütsel sessizlik kavramını bildikleri görülmüştür. Ortaokul müdürlerinin örgütsel sessizliğin ortaya çıkış nedenleri, örgüte etkilerinin neler olduğu ve örgütsel sessizliği önlemek için çözüm önerileri belirlenmiştir. Son yıllarda yerli literatürde önemi anlaşılmış olan örgütsel sessizliğin insan faktörü temelinde daha detaylı ele alınmasının etkili çözüm yolları üretimine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

 

Keywords

Abstract

The determination and determination of organizations to achieve their goals, which are the reason for their existence, also creates a sustainable competitive advantage. Organizations need employees who can respond to threats from the environment they serve, have high self-confidence, and who do not hesitate to convey their knowledge and experience to other employees in order to achieve their establishment goals and to create a sustainable efficiency. However, today it is claimed that there is a noticeable increase in the number of employees who deliberately avoid their colleagues from their knowledge and experience. Consciously, the knowledge and experience of the employees about the situation, problem or issues that need to be decided within the organization; they may not share them for reasons such as protection, not being seen as a problematic person, believing that others will produce more correct ideas, and that the ideas they put forward will not create a change. This situation has entered the literature as the concept of organizational silence. Although organizations know the importance of teamwork to achieve their goals, they sometimes cause their employees to adopt the behavior of silence, sometimes consciously and sometimes unconsciously. In this study, it was aimed to determine the level of awareness of middle school principals regarding organizational silence, the subjects and situations in which teachers were silent, the reasons for teachers' silence and the reflections of this silence, and to offer suggestions for eliminating the silence of the employees in the organization. The sample of the study consists of 12 secondary school principals working in state schools in Derince district of Kocaeli province in the academic year 2020/2021. The data were collected with a semi-structured interview form, which was recorded live in the schools where the participants worked. The data collected by sound recording was written and analyzed. Descriptive content analysis was made with the data transferred to the article. In addition, the sentences spoken by the participants were included in order to reflect original opinions and thoughts. As a result of the analysis; It was observed that middle school principals knew the concept of organizational silence. Secondary school principals' reasons for the emergence of organizational silence, what are its effects on the organization, and solutions to prevent organizational silence have been determined. It is thought that organizational silence, whose importance has been understood in the domestic literature in recent years, will contribute to the production of effective solutions in a more detailed way on the basis of human factor.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics