Farklı Formasyona Sahip Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Kazanımlarında Öğrenci Başarısına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:48:49.0
Language : Türkçe
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 7195-7206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de farklı formasyona sahip öğretmenler farklı branşlara atanmaktadır. Bu çalışmada farklı formasyona sahip Fen Bilimleri Öğretmenlerin kendi alanlarındaki kazanımlarının öğrenci başarısına etkisinin didaktiksel dönüşüm teorisi açısından incelemesi yapılmıştır. Çalışmaya farklı formasyona sahip dört Fen Bilimleri öğretmeni ve toplamda dört ayrı sınıfta yer alan 93 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel verilerin kullanıldığı karma araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nicel veriler için öğrencilerin il çapında yapılan deneme sınavlarından elde ettikleri puanlar kullanılmıştır. Öğrencilerin il çapında yapılan deneme sınavlarından ilki ön test, diğer ikisi son test ve izleme testi olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sınavlardaki doğru cevap yüzdeleri başarı kriteri olarak kabul edilmiş ve Wilcoxon testiyle analiz edilmiştir. Nitel veriler ise öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen bilgiler kullanılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmenlerin formasyonlarındaki farklılıkların öğrencilerin bu konulardaki başarılarında anlamlı bir farklılık ortaya koymadığını göstermektedir. Sonuçlar didaktiksel dönüşüm teorisi açısından incelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

In Turkey, teachers with different formations are assigned to different branches. In this study, the effect of science teachers with different formations on student achievement regarding the course achievements in their own fields was examined in terms of didactic transformation theory. Four science teachers with different formations and a total of 93 students in four different classes participated in the study. Mixed research method, in which qualitative and quantitative data are used, was used in the research. For quantitative data, the scores obtained by the students from the trial exams held throughout the province were used. The first of the students' trial exams held throughout the province was evaluated as the pre-test, the other two as the post-test and follow-up test. The correct answer percentages of the students in the exams were accepted as success criteria and were analyzed with the Wilcoxon test. Qualitative data, on the other hand, were obtained from semi-structured interview forms with teachers. The findings show that the differences in the formation of the teachers do not reveal a significant difference in the success of the students in these subjects. The results were analyzed in terms of didactic transformation theory.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics