Performans Sporu Yapan Yüzme Sporcularının Yüzmeye Başlama Nedenleri ve Beklentilerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2023-111
Number of pages: 6812-6816
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Ankara’da performans sporu yapan yüzme sporcularının yüzmeye başlama nedenleri ve beklentilerinin cinsiyet ve eğitim değişkenleri arasında farklılıkların olup olmadığını araştırmaktır.

Araştırmanın çalışma evrenini 2013 yılında Ankara’da ulusal yarışlara katılan 14-16 yaş kategorisinde sporcusu olan 4 kulüpten kadın ve erkek olarak rastgele seçilen 97 yüzme sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan anket, Sunay ve Saracaloğlu' nun 1997 yılında Türk sporcularına uyguladıkları çalışmadan alınmış olup; yüzme sporunu seçme nedenleri, yüzme sporu ile profesyonel olarak uğraşma nedenleri ve yüzme sporundan beklentiler olmak üzere 3 bölüm ve 29 sorudan oluşmaktadır. Anketin geçerlik ve güvenirliği 89 olarak hesaplanmıştır. 5’li Likert tipine göre derecelendirilmiştir. Sporcuların beklenti ve görüşleri cinsiyet farklarına ve eğitim derecelerine göre  bilgisayar ortamında SPSS 15,0 programındaki Student T testi kullanılarak p<0,05 anlamlılık düzeyi ile hesaplanmıştır.

Çalışmada cinsiyetlere göre yüzme sporuna başlama nedenleri, yüzme sporu ile profesyonel olarak uğraşma sorularına verilen bazı cevaplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

 

 

Keywords

Abstract

The purpose of there search was to investigate of the reasons of begining swimming and expectations of swimmers who do the performance sport in Ankara and to compare differences between sex and education level.

Selected random 4 clups and 97 proffessional swimmers in Ankara  province of the operation of the survey. This survey which has high reliability consists of 3 section and 29 questions about reasons of begining swimming and expectations of swimmers.

The scope of this research, swimmers, It vasused the survey form. Demographic characteristics of swimmers according to the views of relationships have been cross-checked with tables and p=0.05 level of significance was considered and calculated with student t test. An analysis of there search is conducted by using computer programs in SPSS 15.0. It has found that differences between sex and education levels of reasons of begining swimming and expectations of the in some parts of the survey.

 

 

Keywords