Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersine Ve Laboratuvar Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Demografik Değişkenler Yönünden İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:50:12.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 6848-6857
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersine ve laboratuvar kullanımına yönelik kaygıları bazı demografik değişkenler yönünden incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1. döneminde Samsun iline bağlı devlet okullarında görev yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kahraman ve Polat (2017) tarafından geliştirilen güvenirliği ve geçerliği ispatlanmış, 44 soruluk “Sınıf Öğretmenlerinin Laboratuvar ve Öğretim Sürecine İlişkin Kaygı Ölçeği ” kullanılmıştır. Araştırma gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Araştırmada nicel veriler istatistik paket (SPSS) programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda araştırmaya katılım sağlayan 102 sınıf öğretmeninin fen dersi öğretim süreci ve laboratuvar kullanımına ilişkin alan yeterliliği, iletişim ve sınıf yönetimi kaygılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca kaygı düzeylerinin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, çalışılan okul, meslekteki yıl ve laboratuvar durumu gibi demografik değişkenler açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, classroom teachers' concerns about science lesson and laboratory use were examined in terms of some demographic variables.. The universe of the research consists of 102 classroom teachers working in public schools in Samsun in the 1st term of the 2022-2023 academic year. Quantitative research method was used in the study. As a data collection tool, the scale with questions "Classroom Teachers' Anxiety Scale Regarding Laboratory and Teaching Process" developed by Kahraman and Polat (2017) was used. The research was conducted on a voluntary basis. Quantitative data in the research were analyzed with the statistical package (SPSS) program. As a result of the analysis, it was seen that the field proficiency, communication and classroom management concerns of the 102 classroom teachers who participated in the research were at a moderate level regarding the science lesson teaching process and laboratory use. In addition, it was concluded that there was no significant difference between anxiety levels in terms of demographic variables such as gender, age, educational status, school, year in the profession and laboratory status.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics