Afetler ile İlgili Sağlık Alanında Yazılmış Tezlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6740-6748
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de afetler ve sağlık sektörü birbirinden ayrı düşünülemez. Afetlerin sağlık kuruluşlarına hayati boyutta etkilerinin olması yanında ekonomik kayıplara da neden olduğu görülmektedir. Bu konudaki bilincin geliştirilmesi teorik eğitim ve uygulama ile olacaktır. Bu nedenle lisansüstü düzeyde yapılan bilimsel tezlerden elde edilen veriler önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, lisansüstü tezleri tür, yıl, danışmanın unvanı, tasarım, veri toplama yöntemleri, bölge, şehir, enstitü, anabilim dalı, örneklem ve ana konular kriterlerine göre incelemektir. Diğer bir amaç ise, tezin türünün yıl, danışman unvanı, enstitü, tasarım ve veri toplama yöntemleri üzerine nasıl bir dağılım gösterdiğini ve dağılımın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu ayrıntılı incelemeler doğrultusunda geliştirilmeye açık alanlar tespit edilmeye ve alan yazına katkıda bulunmaya çalışılacaktır. Bu araştırmada, afetlere yönelik olarak sağlık alanında yazılan seksen iki lisansüstü tez araştırma soruları doğrultusunda incelenmiştir. Sonuç olarak, tezlerin çoğunluğu yüksek lisans tezidir, nicel niteliktedir, Marmara bölgesinde ve İstanbul ilinde yapılmıştır. Tezlerin yarıya yakınında danışman doktor öğretim üyesi unvanına sahiptir. Tezler çoğunlukla, sağlık bilimleri enstitüsünde ve afet yönetimi anabilim dalında yazılmıştır. Afet farkındalığı ve afetlere hazırlık ana konusuna daha çok önem verilmiştir. Bu araştırmada tez türünün; yıl, danışman unvanı, enstitü, tasarım ve veri toplama yöntemleri üzerine dağılımının istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma gösterdiği belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda tezlerin daha çok afete hazırlık yani risk yönetimine yoğunlaştığı ifade edilebilir. Bununla birlikte, deprem gibi afetleri defalarca yaşamış bir ülke olarak afet sonrası dönemle ilgili durumlara, aksaklıklara ve uygulamalara yönelik yani kriz yönetimine yönelik tezlere ileriki dönemlerde öncelik verilebilir. Bu tezlerde saha araştırmaları yapılabilir ve karma yönteme yer verilebilir.

 

Keywords

Abstract

In Turkey, disasters and the health sector cannot be considered separately. It is seen that disasters cause economic losses as well as having vital effects on health institutions. The development of awareness on this issue will be through theoretical education and practice. For this reason, the data obtained from scientific theses made at the graduate level are important. The aim of the research is to examine the postgraduate theses according to the criteria of type, year, title of the advisor, design, data collection methods, region, city, institute, department, sample and main topics. Another aim is to reveal the distribution of the type of thesis on year, title of advisor, institute, design and data collection methods, and whether the distribution shows a statistically significant difference. In line with these detailed examinations, it will be tried to identify areas that are open to improvement and to contribute to the literature. In this research, eighty-two postgraduate theses written in the field of health for disasters were examined in line with the research questions. As a result, the majority of theses are master's theses, they are quantitative in nature, they were made in the Marmara region and in the province of Istanbul. Nearly half of the theses have the title of advisor doctor lecturer. Theses are mostly written in health sciences institute and disaster management department. More emphasis was placed on the main subject of disaster awareness and preparedness. In this research, the type of thesis; it was determined that the distribution of years, consultant title, institute, design and data collection methods showed a statistically significant difference. In line with these findings, it can be stated that theses mostly focus on disaster preparedness, that is, risk management. However, as a country that has experienced disasters such as earthquakes many times, theses on post-disaster situations, disruptions and practices, in other words crisis management, can be given priority in the future. In these theses, field researches can be done and mixed method can be included.

 

Keywords