Okullarda Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Kadın İdarecileri Tarafından Mobbinge Maruz Bırakılma Durumlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:29:34.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6320-6328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada okullarda görev yapan kadın öğretmenlerin kadın idarecileri tarafından yıldırma olgusuna maruz kalma durumlarını ve yıldırma olgusuna yönelik görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) yaklaşımı ile desenlenen araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada dokuz kadın öğretmen ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemine tâbi tutulmuştur.

Kadınların yöneticiliğin doğası gereği yıldırmayı mazur gördükleri ve çözümü konusunda oldukça karamsar göründükleri tespit edilmiştir. Kadın öğretmenler, kadın yöneticilerinin erkek yöneticilerine oranla kendilerine çok daha sert ve baskıcı yıldırma davranışları uyguladıklarını belirtmişlerdir.

 

Keywords

Abstract

The study, it was aimed to determine the exposure of female teachers working in schools to mobbing by female administrators and their views on mobbing. A semi-structured open-ended interview form was used as a data collection tool in the research, which was designed with the phenomenology approach, one of the qualitative research methods. In the study, data obtained from face-to-face interviews with nine female teachers were subjected to the content analysis method.

It has been determined that women excuse intimidation due to the nature of management and seem quite pessimistic about its solution. Female teachers stated that female administrators applied much more harsh and oppressive intimidation behaviors to themselves compared to male administrators.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics