Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Öğrenme Özerkliği Bağlamında Etkinlik Yaklaşımı

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:29:22.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 6611-6619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrenme özerkliği bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin gelişiminde etkinlik yaklaşımının önemini açıklamaktır. Sınıf dışında öğrencinin kendi dil öğrenme özerkliği kapsamında konuşma becerisini geliştirmek için etkinlikler önemli bir araçtır. Yabancı bir dili öğrenmede amaçlar farklı olsa da o yabancı dili öğrenmenin en açık ve doğal göstergesi o dili konuşabilmektir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört temel beceriden konuşma ve yazma becerisi üretici bir beceriler olduğu için öğretimi ve öğrenimi diğer becerilere göre daha zor gerçekleşmektedir. Bu bağlamda öğreticiler konuşma becerisini geliştirmeye yönelik öğrencilerin konuşma özgüvenini kazanabilecekleri özellikle sınıf dışı, bireysel uygulayabilecekleri farklı yöntemler ve yaklaşımlar kullanmalıdırlar. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada veriler, doküman incelemesi yoluyla  elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre konuşma becerisinin gelişiminde öğrenme özerkliği bağlamında etkinlik yaklaşımlı uygulamaların konuşma becerisinin gelişiminde kaygıyı azaltığı, öğreniciyi daha çok motive ettiği ve bireyin kendi yabancı dil öğrenme sürecini geliştirmesi açısından etkili olduğu anlaşılmıştır.  

 

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to explain the importance of the activity approach in the development of speaking skill in teaching Turkish as a foreign language in the context of learning autonomy. Outside the classroom, activities are an important tool for developing speaking skills within the scope of the learner's own language learning autonomy. Although the aims of learning a foreign language are different, the most obvious and natural indicator of learning that foreign language is to be able to speak that language. Since speaking and writing skills, which are among the four basic skills in teaching Turkish as a foreign language, are productive skills, their teaching and learning are more difficult than other skills. In this context, teachers should use different methods and approaches to improve speaking skills, especially out-of-class, individual methods and approaches that students can apply individually to gain speaking self-confidence. In this study, which used the case study method, a type of qualitative research, data was obtained by analyzing documents. The collected data were evaluated by content analysis. According to the results obtained in the research, it was understood that activity-oriented practices in the context of learning autonomy in the development of speaking skills reduce anxiety in the development of speaking skills, motivate the learner more and are effective in terms of improving the individual's own foreign language learning process. 

 

 

 

Keywords