Köy Kadınlarının Aile İçi Karar Alma Rolleriyle İlgili Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:24:47.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 6379-6386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların temelini aile, ailenin temelini ise kadın oluşturmaktadır. Kadınların kendini ifade etmekte güçlük çekmediği ve karar alma sürecinde aktif rol oynadığı aileler sağlam toplum dinamiği için olmazsa olmazlardandır. Bu bakımdan çalışkanlıkları ile hafızalara yer eden köy kadınlarının aile içi karar almadaki rolünün belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada köyde yaşayan ailelerde karar vericileri tespit etmek ve mevcut durumda kadınların etkili olduğu kararlar ile etkisinin olmadığı kararların belirlenmesinin yanı sıra kadınların karar verme sürecinde özellikle aktif ve etkili olmak istedikleri konuları ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deseni olgubilim desenidir. Çalışma grubu belirlenirken araştırma desenine uygun olarak amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda 4 farklı köyde yaşayan toplam 25 kadın çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme soruları hazırlandıktan sonra uzman görüşü alınmış, sonrasında pilot uygulama yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle ailede alınan kararlarda kimlerin etkili olduğunun belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışma grubunda yer alan kadınların bu konuda verdiği cevaplarda: Alınan kararlarda babanın ve aile büyüklerinin etkili olduğu cevabının herkes, karı-koca ve ben kararlarından fazla olduğu tespit edilmiştir. Araştırma grubundaki kadınların görüşlerinin etkili olduğu kararlar içerisinde ev eşyası seçimi kararının ilk sırada yer alması, cevap dağılımında market alışverişi, misafir kabulü-gitme, çalışma günleri ve konuya göre değişiyor cevaplarından oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada ailede kadınların görüşünün alınmadığı kararlar konusuna “yok” cevabının yüksek olması fikirlerinin alınması açısından önemli görülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The basis of societies is the family, and the basis of the family is women. Families in which women do not have difficulty in expressing themselves and play an active role in the decision-making process are indispensable for a sound society dynamic. In this regard, it is very important to determine the role of village women, who made an impression with their industriousness, in decision-making within the family. In this study, it is aimed to identify the decision makers in the families living in the village and to determine the decisions in which women are effective and the decisions that have no effect at the current situation, as well as to reveal the issues that women want to be especially active and effective in the decision-making process. The research was carried out with the qualitative research method. The design of the research is the phenomenology design. While determining the study group, the criterion sampling method, which is among the purposive sampling methods, was used in accordance with the research design. In this context, a total of 25 women living in 4 different villages were included in the study group. Semi-structured interview technique was used for the purpose of collecting data. After the interview questions were prepared, expert opinion was taken, and then a pilot scheme was made. The obtained data were analyzed. In the study, firstly, it was tried to determine who was influential in the decisions taken in the family. In the answers given by the women in the study group on this issue: It has been determined that the answer that the father and family elders are effective in the decisions taken is more than the decisions of everyone, husband, wife and I. It has been determined that the decision to choose household goods takes place on the top  among the decisions in which the opinions of the women in the research group are effective, and the response distribution consists of answers such as grocery shopping, guest reception-going, working days and changing according to the subject. In the research conducted, the high rate of "no" answer to the issue of decisions in which women's opinions are not taken in the family is considered important in terms of obtaining their opinions.

 

Keywords