Özel Yetenekli Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Tutumlarının Karşılaştırmalı Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:56:48.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 5952-5967
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kurumları, gelecek nesilleri hayata hazırlayan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte insan yetiştirmesi bağlamında dikkate alınması gereken en önemli kurumlardan biridir.

Bu araştırma, özel yetenekli öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin tespit edilmesi ve tespit edilen okula yabancılaşma düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlerin bir farklılık oluşturup oluşturmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır

Bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel yöntem olarak anket tekniği, nitel yöntem olarak derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır.

 Araştırmanın örneklemi, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir Bilim ve Sanat merkezine devam eden 205 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere, kişisel bilgi formu ve Sanberk tarafından geliştirilen Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS 25 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Analiz aşamasında öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin okula yabancılaşma düzeyleri ile anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, ortalama değerleri, frekans dağılımları ve yüzde değerleri T testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Ayrıca 20 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler yapılarak kaydedilmiş ve daha sonra deşifre edilerek anket verileri ile birlikte yorumlanarak araştırmaya dahil edilmiştir.

Araştırma sonucunda, Özel yetenekli öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri orta düzeyde bulunmuştur. Bununla birlikte alt boyutlardan; “Güçsüzlük”, “Anlamsızlık”, “Kuralsızlık” alt boyutlarında düşük düzeyde olmasına rağmen “Sosyal Uzaklık” boyutunda yüksek düzey bir değer bulunmuştur. Araştırmada sosyo- demografik değişkenler; “cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi ve aile gelir seviyesi” açısından kategorilere ayrılarak değerlendirilmiştir. Sosyo-demografik koşullar açısından; özel yetenekli öğrencilerin cinsiyet ve aile gelir seviyesi ile okula yabancılaşma genel ortalama ve tüm alt boyutlarında herhangi bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Ancak okul türü ve sınıf seviyesi değişkenlerinin “Kuralsızlık” ve “Anlamsızlık” alt boyutlarında bir farklılık oluşturduğu dikkat çekmektedir. 

Keywords

Abstract

Educational institutions are one of the most important institutions that should be considered in the context of raising people who prepare future generations for life and meet the needs of society.

This research aims to determine the alienation levels of gifted students from school and to reveal whether some socio -demographic variables make a difference in the level of alienation from school.

In this study, mixed research method was used. Questionnaire technique was used as a quantitative method and in-depth interview technique was used as a qualitative method.

The sample of the research consists of 205 students attending a Science and Art center in the Eastern Anatolia Region. Personal information form and Student Alienation Scale developed by Sanberk were applied to the students. Research data were analyzed using SPSS 25 package program. In the analysis phase, in order to determine whether the socio -demographic characteristics of the students show a significant difference with the alienation levels from the school, their mean values, frequency distributions and percentage values were T-tested and Anova analyzes were conducted. In addition, in-depth interviews with 20 students were recorded and then deciphered and interpreted together with the survey data and included in the research.

As a result of the research, the alienation levels of the gifted students were found to be moderate. However, from the sub-dimensions; Although it was low in the sub-dimensions of " Weakness", "Meaninglessness", "Non-regulation", a high value was found in the "Social Distance" dimension. Socio -demographic variables in the research; It was evaluated by categorizing it in terms of “gender, school type, class level and family income level”. In terms of socio -demographic conditions; It has been observed that there is no difference between the gender and family income level of gifted students and the general average and all sub-dimensions of alienation from school. However, it is noteworthy that the variables of school type and grade level make a difference in the sub-dimensions of "Irregularity" and "Meaninglessness".

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics