Sınıf Öğretmenlerinin Afet Bilinci Algısı Üzerine Bir İncelenme: İstanbul-Arnavutköy Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:02:01.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6247-6255
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf öğretmenlerinin afet bilinci algısı ve bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırma, İstanbul ili Arnavutköy ilçesindeki ilkokullarda kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak çalışan ve çevrimiçi ankete gönüllü olarak katılan 275 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Dikmenli, Yakar ve Konca (2018) tarafından geliştirilen “Afet Bilinci Algısı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çevrimiçi elde edilen veriler SPSS paket veri programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verileri betimsel olarak sunmak için frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca, örneklem öğrencilerinin bazı demografik özelliklerinin afet bilgisi algıları ve deprem bilgisi üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Araştırmaya ilişkin bulgular çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin afet bilinç algılarının yüksek düzeyde olduğu; cinsiyet değişkeninin afet bilinç algısı ölçeği genelinde ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı; medeni durum değişkeninin afet bilinç algısı ölçeği geneli ile afet eğitimi bilinci ve afet sonrası bilinç alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ancak afet öncesi bilinç ve yanlış afet bilinci alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı; yaş değişkeninin afet bilinç algısı ölçeği geneli ile afet eğitimi bilinci, yanlış afet bilinci ve afet sonrası bilinç alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ancak afet öncesi bilinç alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşturmadığı; mesleki kıdem değişkeninin afet bilinç algısı ölçeği geneli ile afet eğitimi bilinci, afet öncesi bilinç ve afet sonrası bilinç alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ancak yanlış afet bilinci alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşturmadığı; afet deneyimi yaşama değişkeninin afet bilinç algısı ölçeği geneli ile afet eğitimi bilinci, yanlış afet bilinci ve afet sonrası bilinç alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ancak afet öncesi bilinç alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşturmadığı; afet eğitimi alma değişkeninin afet bilinç algısı ölçeği geneli ile afet eğitimi bilinci alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşturduğu ancak afet öncesi bilinç, yanlış afet bilinci ve afet sonrası bilinç alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study, which was carried out in order to determine whether the primary school teachers differ according to their perception of disaster awareness and some demographic variables, was carried out with the survey model, which is one of the quantitative research methods. The research was carried out with 275 classroom teachers who were permanent, contracted and paid employees in primary schools in Arnavutköy district of Istanbul and voluntarily participated in the online survey. The “Disaster Awareness Perception Scale” developed by Dikmenli, Yakar and Konca (2018) was used as a data collection tool. The data obtained online were analyzed using the SPSS packet data program. Frequency, percentage, mean and standard deviations were used to present the obtained data descriptively. In addition, the effects of some demographic characteristics of the sample students on their perceptions of disaster information and earthquake knowledge were also examined. Within the framework of the findings of the research, it was found that the disaster awareness perceptions of the classroom teachers were high; the gender variable did not make a significant difference in the overall disaster awareness perception scale and its sub-dimensions; the variable of marital status made a significant difference in the overall disaster consciousness perception scale and in the sub-dimensions of disaster education awareness and post-disaster consciousness; The age variable made a significant difference in the overall disaster awareness perception scale and in the sub-dimensions of disaster education awareness, false disaster awareness and post-disaster consciousness, but did not make a significant difference in the pre-disaster consciousness sub-dimension; professional seniority variable made a significant difference in the overall disaster awareness perception scale and in the sub-dimensions of disaster education awareness, pre-disaster consciousness and post-disaster consciousness, but did not make a significant difference in the false disaster awareness sub-dimension; the variable of experiencing a disaster created a significant difference in the overall disaster consciousness perception scale and in the sub-dimensions of disaster education awareness, false disaster awareness and post-disaster consciousness, but did not make a significant difference in the sub-dimension of pre-disaster consciousness; It was concluded that the variable of receiving disaster education made a significant difference in the overall disaster awareness perception scale and in the sub-dimension of disaster education awareness, but did not create a significant difference in the sub-dimensions of pre-disaster consciousness, false disaster awareness and post-disaster consciousness. In line with the results of the research, various suggestions were made for practitioners and researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics