İlkokullarda Görevli Öğretmenlerin Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına İlişkin Tutumları ile Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:58:49.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6069-6082
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, Ankara ili Altındağ ilçesindeki ilkokullarda görevli öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin tutumları ile sınıf yönetimi öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu kapsamda öğretmenlerin demografik değişkenlerine bağlı olarak farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde yürütülen araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 320 öğretmendir. Araştırma nicel araştırma yöntemi ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kaynaştırma Eğitimi Tutum Ölçeği (KETÖÇ) ve Sınıf Yönetimi Öz yeterlik İnançları Ölçeği (SYÖİÖ) ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, cinsiyet, branş, fakülte türü, üniversitede özel eğitim dersi alma durumu ve hizmet içi eğitim alma durumu için iki faktörlü olmalarına bağlı olarak t-testi, mesleki kıdem değişkeni için tek yönlü varyans testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırmada, ilkokullarda görevli öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin tutum düzeylerinin “Sınıf” alt boyutunda orta düzeyde, “Başarı” alt boyutunda ve ölçek genelinde yüksek düzeyde, Okul” ve “Aile” alt boyutlarında ise çok yüksek düzeyde olduğu, sınıf yönetimi öz yeterlik inanç düzeylerinin “Sınıf yönetimi yeterlik inancı” alt boyutunda, “Sonuç beklentisi” alt boyutunda ve ölçek genelinde orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The study aims to examine the relationship between the attitudes of teachers in primary schools in Altındağ district in Ankara and the beliefs of classroom management self-sufficiency through integration/integration, and to determine whether there is a difference in the context of teachers' demographic variables. The sample of the research conducted within this purpose is 320 teachers determined by simple selective sampling method. The research quantitative research method was performed in the relational scan model. The data is collected with the Loss Training attitude Scale (KETÖÇ) and the Class Management Self-Proficiency Inventions Scale (SYÖİÖ). The data obtained was analyzed with a one-way variant test (ANOVA) for the vocational seniority variable, depending on the gender, branch, faculty type, the status of taking special training courses at the university and the fact that they are two factors for the in-service education situation. In the study, the level of attitude for education applications through the fusion/integration of teachers in primary schools is medium to the “Class” sub-level, “Success” sub-size and high to scale, and very high in the “School” and “Family” sub-dimensions, and the level of class management self-sufficiency belief levels are “Class management competency competence faith” at the lower level, The result expectation has been found to be of a medium level in the lower dimension and scale-wide.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics