Çok Bileşenli Beslenme Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Okuryazarlığı ve Beslenme Tutumlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma Protokolü

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-28 18:31:12.0
Language : İngilizce
Konu : Hemşilerik
Number of pages: 5198-5204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu makale Entegre Sağlık Okuryazarlığı Model’ine göre düzenlenen çok bileşenli beslenme eğitiminin üniversite öğrencilerinin beslenme okuryazarlığına ve beslenme tutumlarına etkilerini araştırmak amacıyla düzenlenmiş deneysel bir çalışma protokolüdür. Araştırma ön test-son test randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenimine devam eden öğrenciler arasından uygunluk kriterlerine göre seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturacaktır. Araştırmanın örneklemi yapılan güç analizinde %95 güven (1-α), %80 test gücü (1-β) ve d=0,8 etki büyüklüğü ile her bir grup için en az 26 kişi olarak hesaplanmıştır. Veri kayıpları olabileceği düşünüldüğünden bu sayının %15 fazlası (deney:32, kontrol:32) alınacaktır. Veriler kişisel bilgi formu, Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı (YBOYDA) ve Sağlıklı Beslenmeye ilişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) ile toplanacaktır. Veriler IBM SPSS 28 programı ile bağımsız gruplar t testi, Mann Whitney U testi ile analiz edilecektir. Grup içi karşılaştırmada bağımlı gruplar t testi ve Wilcoxon testleri kullanılacaktır. Ölçüm araçlarından alınan puanlar arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise korelasyon analizi yapılacaktır. Bu ön test-son test randomize kontrollü çalışma Clinical Trials Protokol kayıt ve sonuç sistemine NCT05681117 numarası ile kaydedilmiştir. Bu çalışma, ön test-son test randomize kontrollü deneysel çalışma için çalışma protokolüdür. Çalışma verileri analiz edildikten sonra bulgular açıklanacaktır. Çok bileşenli beslenme eğitiminin üniversite öğrencilerinin beslenme okuryazarlığı ve beslenme tutumları üzerine etkisi değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

This paper is a study protocol designed to investigate the effects of multi-component nutrition education based on Integrated Health Literacy Model on nutrition literacy and nutrition attitudes of university students. The study was planned as a pre-test-post-test randomized controlled experimental study. Population of the study will consist of students who were attending Yozgat Bozok University, Faculty of Education during the 2021 and 2022 Academic Year and who met the inclusion criteria. Sample of the study was calculated as at least 26 individuals for each group with 95% confidence (1-α), 80% test power (1-β) and d=0,8 effect size with the power analysis conducted. Considering that there may be data loss, 15% more of this number (experimental group:32, control group:32) will be included. The data will be collected with Personal Information Form, Evaluation Instrument of Nutrition Literacy on Adults (EINLA) and Attitude Scale for Healthy Nutrition (ASHN). The data will be analysed with IBM SPSS 28 program by using independent groups t test, Mann Whitney U test. Dependent groups t test and Wilcoxon tests will be used in intragroup comparisons. Correlation analysis will be conducted to determine the correlation between scores obtained from measurement instruments. This pre-test-post-test randomized controlled study was registered to the Clinical Trials Registry and Results System with the number NCT05681117.The present study is a study protocol for a pre-test-post-test randomized controlled experimental study. The results will be explained after the study data are analysed. The effects of multi component nutrition education on nutrition literacy and nutritional attitudes of university students will be evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics