Uluslararası Ticarette Ticari Dışa Açıklık ve Gelir İlişkisi: Ülke Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:53:59.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası Ticaret
Number of pages: 5887-5905
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde uluslararası ticarette küreselleşme eğilimleri sürmektedir. Ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmekte ve ülkeler uluslararası ticaret sistemine daha fazla entegre olmaktadır. Uluslararası ticarete açık ülkelerin sorunlarını daha hızlı çözdükleri ve halkına daha fazla refah ve huzur sağladıkları görülmektedir. Dışa açıklık düzeyleri düşük ülkeler ise sosyoekonomik sorunların çözümünde zorlanmaktadır. Ülkelerin uluslararası ticaret sistemine daha fazla katılmaları tüm sorunların çözümünde tek başına etkili ve yeterli değildir. Ancak, ülkelerin dışa açıklık oranı ile gelir düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Küresel ticarette ülkelerin uluslararası pazarlara sunabileceği milyonlarca mal ve hizmet türü bulunmaktadır. Her ülke kendi iş bölümü ve uzmanlaşma yapısına göre uluslararası pazarlardan pay alabilir. Uluslararası pazarlara daha fazla katılan ülkeler sahip olduğu kaynakları daha iyi değerlendirir. Bu şekilde ülkelerin gelir, istihdam ve refah düzeyleri yükselir, sosyoekonomik sorunlar ve iç çatışmalar azalır. Sosyal refah ve adaletli gelir dağılımı sosyoekonomik çatışmaların önlenmesinde daha etkilidir.

Bu araştırmanın amacı ülkelerin uluslararası ticarette dışa açıklık oranı (ticari dışa açıklık) ve gelir düzeyi (GSYH) ilişkisini, Dünya Bankası’nın kişi başına gelir düzeylerini esas alarak oluşturduğu ülke sınıflandırmasına göre incelemektir. Çalışmada farklı gelir gruplarından değişik sosyoekonomik özellikleri ile öne çıkan ülkeler seçilmiş ve bu ülkelerin içinde bulundukları sosyoekonomik sorunlar dışa açıklık oranı ve gelir düzeyi parametreleri açısından değerlendirilmiştir. Bu araştırmada; küreselleşme karşıtı yaklaşımların tersine, ülkelerin iş bölümü ve uzmanlaşma yapılarına göre dünya ekonomisinde oluşan küresel değer zincirlerine daha fazla entegrasyonlarının iç ve küresel ekonomiye yansıyan dış sorunlarının çözümünde daha etkili ve yararlı olduğu ileri sürülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, globalization trends in international trade continue. Openness rates of countries are increasing, and countries are more integrated into the international trade system. It is seen that countries open to international trade solve their problems faster and provide more welfare and peace to their people. Countries with low openness levels have difficulties in solving socio-economic problems. Increasing participation of countries to the international trade system is not effective and sufficient alone in solving all problems. However, it is seen that there is a positive relationship between the openness rate of countries and their income level. In global trade, there are millions of types of goods and services that countries can offer to international markets. Each country can get a share from the international markets according to its own division of labour and specialization. Countries that participate more in international markets make better use of their resources. In this way, the income, employment, and welfare levels of the countries increase, socio-economic problems and internal conflicts decrease. Social welfare and fair income distribution are more effective in preventing socioeconomic conflicts.

The aim of this research is to examine the relationship between countries' openness in international trade (trade openness) and income level (GDP) according to the country classification created by the World Bank based on their per capita income levels. In the study, countries that stand out with different socioeconomic characteristics from different income groups were selected and the socioeconomic problems of these countries were evaluated in terms of openness ratio and income level parameters. In this study, contrary to anti-globalization approaches, it is argued that greater integration of countries into global value chains that formed in the world economy according to their division of labour and specialization structures is more effective and beneficial in solving internal and external problems damaging to the global economy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics