Sınıf Öğretmenlerinin Tutum ve Değer Yeterliliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 08:56:12.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 5532-5538
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf öğretmenliği bireylerin yetiştirilme sürecinde büyük önem taşıyan bir meslek grubudur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin düzeyi, verilen eğitimin kalitesine doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri belgesinde yer alan, tutum ve değer yeterlilikleri boyutu için sınıf öğretmenlerinin kendilerine yönelik algılarının incelenmesidir. Tutum ve değer yeterliliklerinin düzeyi, cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi ve medeni durum değişkenleri ile ilişkisi araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırma İstanbul ili Tuzla ilçesinde görev yapan 166 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 39’u erkek 127’si kadın, 31’i bekar 135’i evli, 29’ u lisansüstü öğrenim seviyesine sahip 137’si ise lisans öğrenim seviyesine sahiptir.63 öğretmen 1-10 yıl arası mesleki kıdeme, 72 öğretmen 11-20 yıl arası mesleki kıdeme, 31 öğretmen ise 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir. Veri toplama aracı olarak, öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri belgesinde yer alan özellikler ile araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi gerçekleştirilirken öncelikle normallik analizi gerçekleştirilmiştir. Normal dağılım olmaması sonucunda non parametrik testlerin kullanılması sağlanmıştır. Cinsiyet, öğrenim düzeyi, medeni durum değişkenlerine yönelik Mann Whitney U testi, mesleki kıdem değişkenine ilişkin olarak Kruskall Wallis H testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin tutum ve değer yeterliliklerinin genel olarak yüksek olduğu, öğrenciye yaklaşım alt boyutunda ise orta seviye algıya sahip oldukları görülmüştür. Evli olma, lisansüstü mezuniyeti ve mesleki kıdemin olumlu etkiler yarattığı belirlenmiştir. Araştırmacı ve eğitim yöneticilerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Classroom teaching is a profession group that is of great importance in the process of educating individuals. The level of professional qualifications of classroom teachers directly affects the quality of the education provided. The aim of this study is to examine the perceptions of classroom teachers towards themselves for the dimension of attitude and value competencies in the General Competencies for Teaching Profession of the Ministry of National Education. The relationship between the level of attitude and value competencies, gender, professional seniority, education level and marital status variables were examined within the scope of the research. The research was carried out with 166 teachers working in Tuzla district of Istanbul province. Of the teachers participating in the research, 39 are male, 127 are female, 31 are single, 135 are married, 29 have graduate education and 137 have undergraduate education. 63 teachers have professional seniority between 1-10 years, 72 teachers have professional seniority between 11-20 years, 31 teachers have professional seniority of 21 years and above. As a data collection tool, the characteristics included in the general qualifications of the teaching profession and the questionnaire form created by the researcher were used. While analyzing the data, first of all, normality analysis was carried out. As a result of the lack of normal distribution, non-parametric tests were used. Mann Whitney U test was used for gender, education level and marital status variables and Kruskall Wallis H test was applied for professional seniority variable. As a result of the research, it has been seen that the attitude and value competencies of the classroom teachers are generally high, and they have a medium level perception in the sub-dimension of approaching the student. It has been determined that being married, graduate degree and professional seniority have positive effects. Suggestions were made for researchers and educational administrators.

Keywords