İlkokullarda Destek Eğitim Odası Uygulamasının Etkililiğinin Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 01:19:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 5482-5495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan ilkokul öğrencilerine sunulan Destek Eğitim Odası Uygulamaları’ nın etkililiğinin okul yöneticisi, öğretmen ve velilerin görüşlerine bağlı biçimde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca dönük olarak araştırmanın çalışma grubu Ordu ili Ünye ilçesinde Destek Eğitim Odası (DEO) uygulaması yürütülen ilkokullarda görevli 5 okul yöneticisi, DEO uygulamasında görev almış 5 öğretmen ve çocuğu DEO uygulamasından yararlanan 5 veliden oluşmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel analizi yöntemi benimsenmiştir. Araştırma verilerine dayalı olarak DEO uygulamalarında öğretmen görevlendirilmesine ilişkin güçlükler yaşandığı, fiziki olarak DEO’nın yeterli olmadığı, materyal gereksinimi olduğu, bunlarla birlikte sunulan hizmetin öğrencilerin gelişimlerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlara bağlı olarak geliştirilen önerilere ise çalışmanın son bölümünde yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In the research, the effectiveness of the Support Education Room applications offered to primary school students who need special education in the context of fusion/integration practices is intended to be examined in a manner that depends on the views of school administrators, teachers and parents. To this end, the study group consists of 5 school administrators in primary schools, 5 teachers and 5 parents who took part in the DEO application, who were employed in the Support Education Room (DEO) in the Ordu province of Ünye. The study was carried out by qualitative research method and the data was collected through the semi-structured interview form prepared by the researcher. The descriptive analysis method has been adopted in the analysis of the collected data. Based on the research data, it has been concluded that there are difficulties in assigning teachers in DEO applications, that the DEO is physically insufficient, that the material is required, and that the service provided contributes to the development of students. The recommendations developed based on these results are included in the final part of the study.

Keywords