Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5448-5456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal bir örgüt olarak okulların başarısında ve başarısızlığında örgüt kültürünün etkisi oldukça büyüktür. Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmada; sınıf öğretmenlerinin çeşitli demografik değişkenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı alt amaçları da araştırılmıştır. Betimsel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmaya İstanbul/Arnavutköy’de resmi ilkokullarda görev yapan ve kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre belirlenen 274 sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretmen Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği (ÖÖKAÖ) ve kişisel bilgi formunda oluşan veri toplama aracı ile elde edilen veriler; SPSS paket programı ile çözümlenmiş, verilerin normal dağılım göstermemesi üzerine non-parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu; sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, okulda çalışma yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmış ve uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The effect of organizational culture on the success and failure of schools as a social organization is quite large. In the research carried out to determine the organizational identity perception levels of classroom teachers; The sub-objectives of whether various demographic variables of primary school teachers are effective on their organizational identity perception levels were also investigated. 274 classroom teachers working in public primary schools in Istanbul/Arnavutköy and determined according to the easily accessible sampling method participated in the research carried out with the descriptive survey model. The data obtained with the data collection tool consisting of the Teacher Organizational Identity Perception Scale (PSAS) and the personal information form; It was analyzed with the SPSS package program, and because the data did not show normal distribution, it was analyzed using non-parametric tests. It was found that classroom teachers had a high level of organizational identity perception; It was concluded that the organizational identity perception levels of classroom teachers did not show a significant difference according to the variables of gender, professional seniority, education level, working years at school, and suggestions were made for practitioners and researchers.

Keywords