Hemşirelik Öğrencilerinin Covıd-19 Hakkında Bilgi Ve Tutumları

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5237-5244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Öğrenci hemşirelerin enfeksiyonlar konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları, uygulama birimlerindeki faaliyetlerine ilişkin kararlarını etkilemektedir. Ayrıca enfeksiyonlarla ilgili bilgi ve tutumları mesleki davranışları etkileyebilecek uyarıcı bir özellik oluşturmaktadır. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma hemşirelik öğrencileri ile yapılan tanımlayıcı tipte çalışmadır. Veriler çevrimiçi anket yöntemi ile toplandı. Veri toplama formu üç bölümden oluştu. Birinci bölüm sosyodemografik değişkenler,  ikinci bölüm  COVID-19 hakkındaki bilgi ve tutumları, üçüncü bölüm  COVID-19 hakkında bilgi almak için kullandıkları kaynağı belirlemek için kullanıldı.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin %81'i ile bilgi düzeylerinin “iyi” olduğu, öğrencilerin %95,5'inin pandemiyi doğru tanımladığı belirlendi. Öğrencilerin %98,7'si karantina koşullarına, %98,3'ü sosyal mesafe kurallarına ve %98,9'u el hijyenine dikkat ederse COVID-19 bulaşının azalacağını belirtti. Korku ve kaygı, duygusal tutum açısından değerlendirildi ve hemşirelik öğrencilerinin %67,6'sının COVID-19 salgını nedeniyle korku ve %94'ünün kaygı yaşadığı belirlendi.

Sonuç: Bu araştırma, enfeksiyon hastalıklarının özellikle korunma, bulaşma ve tedavi konularının hemşirelik müfredatındaki yerini ve önemini yeniden değerlendirdiğimizi vurgulamaktadır. Ayrıca eğitimde dijital uygulamaların öneminin arttığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

Objectives: Student nurses' knowledge levels and attitudes about infections affect their decisions regarding their activities in the implementation units. In addition, their knowledge and attitudes about infections constitute a stimulating feature that may affect professional behavior. This study was conducted to establish the level of knowledge and attitudes of nursing students about COVID-19.

Methods: This study is a descriptive study conducted with nursing students. Data were collected by online survey method. The data collection form consisted of three parts. The first part was used to identify sociodemographic variables, the second part to determine their knowledge and attitudes about COVID-19, and the third part to identify the source they used to obtain information about COVID-19.

Results: According to the results obtained from the research, it was determined that the level of knowledge of the students was “good” with 81%, 95.5% of the students defined the pandemic correctly. 98.7% of the students stated that the COVID-19 contamination would decrease if they paid attention to quarantine conditions, 98.3% to social distance rules and 98.9% to hand hygiene. Fear and anxiety were evaluated in terms of affective attitude and it was determined that 67.6% of nursing students experienced fear and 94% experienced anxiety due to COVID-19 epidemic.

Conclusions: This research emphasizes that we reevaluate the place and importance of infectious diseases, especially prevention, transmission and treatment, in the nursing curriculum. Also shows that the importance of digital applications in education is increasing.

Keywords