Değer Odaklı Yaşamın Depresyon ve Kaygı Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5191-5197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma değer odaklı yaşamın depresyon ve kaygı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Değer odaklı yaşam, bireylerin davranışlarının sahip oldukları değerleriyle tutarlı olduğu bir yaşamı ifade etmektedir. Çalışmanın katılımcıları akademik eğitimlerine devam etmekte olan lisans ve lisansüstü düzeyde, yaş ortalaması 22.12 olan 338 üniversite öğrencisinden (204 kadın, 134 erkek) oluşmaktadır. Katılımcıların değer odaklı yaşam, depresyon ve kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla çevrimiçi bir ortamda anket tamamlamaları istenmiştir. Çalışmanın sonucunda, en çok önem atfedilen yaşam alanlarının davranışların en fazla değerlerle tutarlı olan yaşam alanlarından farklılaştığı tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları değer odaklı yaşamın depresyon ve kaygı ile istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde negatif ilişkili olduğunu göstermektedir. Hem değerlere atfedilen önem hem de davranışların değerlerle tutarlı olma düzeyinin depresyon üzerinde anlamlı olumsuz bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Yalnızca değerlerin tutarlılık boyutunun kaygı ile negatif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, regresyon analizi sonuçları değerlerin tutarlılık boyutunun depresyon ve kaygıyı yordamaya katkı sağladığını göstermektedir

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the impact of valued living on depression and anxiety. Valued living refers to a life in which a person’s behaviors are consistent with his/her values. Participants consisted of 338 university students (204 women, 134 men), undergraduate and graduate, who are currently in their academic life. The sample of the study averaged 22.12 years of age. They were asked to complete an online questionnaire examining the degree of their valued living, and depressive and anxious symptoms. Results of the study show that value domains that participants attach the most importance (differ from the ones that participants’ value-based behaviors are more consistent. The result of the correlational analysis shows that valued living is associated with both depression and anxiety in a statistically significant negative direction. Both value importance and value consistency have a negative significant impact on depression. However, only value consistency is found to have a significant association in the negative direction with anxiety. Moreover, Multiple Linear Regression analysis reveals that value consistency contributes to the prediction of depression and anxiety.

Keywords