Öğretmenlerin Eğitimde Dijitalleşme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:54:06.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 4961-4968
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırmanın amacı öğretmenlerin eğitimde dijitalleşme eğilimlerini farklı faktörler açısından incelemektir. Nicel yöntemlerin tarama yöntemi araştırmada kullanılmıştır. Araştırmada evren olarak Diyarbakır Silvan ilçesinde Mili Eğitim Bakanlığına bağlık okullarda 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi içerisinde hizmet veren öğretmenler seçilmiştir. Örneklem ise evren içinden uygun örneklem yöntemi ile seçilen 200 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Koç (2016) tarafından geliştirilen akademisyen dijitalleşme ölçeği örnek alınmıştır. Toplanan veriler SPSS 24,0 paket programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,67 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizi t-testi ve ANOVA (Tek yönlü varyans analizi) test teknikleri kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmada anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında oluştuğunu tespit etmek amacıyla Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin dijitalleşme eğilimleri ile cinsiyetleri, unvanları ve branş durumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Fakat öğretmenlerin dijitalleşme eğilimleri ile öğretmenlerin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the digitalization tendencies of teachers in education in terms of different variables (gender, title, education, etc.). In this research scanning method which is one of the quantiative methods was used. The universe of this research consists of teachers who work in the schools of the ministry of Education in Diyarbakır, Silvan in 2021-2022 academic year. The sample of this research consists of 200 teachers selected by the appropriate sampling method within the universe. In order to collect the data of the research, the acedemician digitalization scale developed by Koç (2016) was taken as an example. The datas obtained were analyzed and loaded into the SPSS 24.0 package program. The reliability coefficient of the scale was determined as 0.67. t- test and ANOVA (One way analysis of variance) were usedin the analysis of data. Scheffe test was used to determine between which groups the significant difference occurred in multiple comparisons. Acording to the results of the research, there was not any significant difference between teachers’ digitalization tendencies in education and gender, title and branch status. However, a significant difference was found between teachers’ digitalization tendencies in education and educatinol status.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics