İlkokul Öğrenci Ailelerinin Çocuklarına Eğitsel Destekleri

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:07:55.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 4682-4693
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okullar yer aldıkları çevre ile etkileşim içerisindedir. Bulundukları çevreleri etkiler ve etkilenirler. Bu sebeple okulların varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için uygun bir çevreye sahip olması gereklidir. Okul ile aileler arasındaki uygun bir iletişim, sağlıklı bir çevrenin oluşmasının önkoşulu arasında sayılabilir.

Başarının gelmesi için ailenin okulla ilişki kurması, okulla işbirliği yapması, eğitim sürecinin içerisinde yer alması ve okula destek vermesi gereklidir.

Öğrencilerin okulda geçirdiği zamanın daha verimli olması için ailenin desteğine ihtiyacı vardır. Çocuğun iyi bir şekilde gelişmesi için iyi bir aile ortamı gereklidir. Öğrencilere okulun vermek istediği davranış ve bilgiyi tek başına vermesi imkânı yoktur. Amaçlarımızın istenilen davranışa dönüşebilmesi ailenin katkısı ile doğru orantılıdır. Çalışmamız, anne ve babanın öğrenciye destek vermesinin başarı üzerindeki etkisini görmek için yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Schools interact with the environment in which they are located. They affect and are affected by their environment. For this reason, it is necessary for schools to have a suitable environment in order to continue their existence in a healthy way. An appropriate communication between the school and the families can be counted among the prerequisites for the formation of a healthy environment.

In order to achieve success, it is necessary for the family to establish a relationship with the school, cooperate with the school, take part in the education process and support the school.

In order for students to spend their time at school more productively, they need the support of the family. A good family environment is necessary for the child's good development. It is not possible to give students the behavior and knowledge that the school wants to impart on its own. The transformation of our goals into the desired behavior is directly proportional to the contribution of the family. Our study was conducted to see the effect of parents' support for students on success.

Keywords


 • 1. Akyol, B.G (2019) öğretmen ve veli Görüşlerine Göre Ailenin Eğitime Katılımı. Yüksel Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

 • 2. Argon, T. ve Kıyıcı C.(2012) İlköğretim Kurumlarında Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95

 • 3. Argon, T. ve Kıyıcı C.(2012) İlköğretim Kurumlarında Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımlarına Yönelik

 • 4. Arslan, Ü. ve Nural E. (2004). Okul Öncesi Eğitiminde Okul-Aile İşbirliğinin Önemi, Milli Eğitim, 162, 99-

 • 5. Aslanargun, E.(2007). Okul-Aile İşbirliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi.

 • 6. Ayhan, H.(1997) Eğitim Bilimine Giriş. Şule Yayınları. 2. Basım İstanbul

 • 7. Beler, F. (1993). Anne-babaların çocuğun okul başarısına yardım ve katkıları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya.

 • 8. Bozdağ, H. ve Çapan A.S.(2017) İlköğretim ve Okul Öncesinde Yapılan Aile Katılımı Çalışmalarının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı.

 • 9. Burns, C.P., Roe B.D. ve Ross E.P. (1992). Teaching Reading in Today’s Elementary Scchools. Boston Houghton Mifflin Company.

 • 10. Çelenk, S.(2003) Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim Online Dergisi. 2(2): 28-34.

 • 11. Doğan, M.F. (2021) İlkokul 1. Sınıfta aile katılımı: Sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Türkiye eğitim Dergisi. Cilt:6 Sayı:1 s. 217-229

 • 12. Doğan, U.C (2018) Ailenin Katılım ve desteği ile İlkokul Öğrencilerinin İngilizce Dersi Akademik başarılar Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

 • 13. Eyüpoğlu Eğitim Kurumları. Rehberlik Servisi. http://eyuboglu.k12.tr/dosyalar/akademik- hayat/yayinlarimiz/rehberlik-postasi/2007080101.pdf

 • 14. Fan, X. ve Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: Metaanaysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22.

 • 15. Flores, S. (2016). Parental ınvolvement strategies for student achievement success in elementary school as recommended by parents and experts. Doctoral dissertation, University of La Verne.

 • 16. Gümüşeli, A.İ.(2004) Ailenin Katılım ve Desteğinin öğrenci Başarısına Etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni.

 • 17. Hill, N. E. ve Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: a meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement. Developmental Psychology,

 • 19. Kılıç, Ç. (2010). Aile eğitim programları ve Türkiye'deki örnekleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 99-111

 • 20. Oktay, F. (2020). Okul ve Aile İletişimi: Okul Öncesi Eğitim ve Ebeveyn İlişkileri Örneklemi. European Journal of Educational and Social Sciences, 5 (2), 113 – 122

 • 21. Oğuz, K. (2012) ilköğretim okullarında aile katılım: Ölçek uyarlama, (yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 22. Özbaş, M. (2013) İlköğretim okulu yöneticilerinin ilköğretim birinci sınıf öğrenci ailelerinin okul yaşamına katılım eğitimi konusundaki görevlerine ilişkin veli algıları. Eğitim ve Bilim dergisi

 • 23. Özenç, E. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin işlevsel okuryazarlık düzeylerinin aile değişkenin özelliklerine göre incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi

 • 24. Özmusul, M.(2018) Okul Yönetiminde Karar Sürecine Öğrenci, Veli ve Personelin katılması: Paylaşımcı Liderlik Bakımından Bir Analiz. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi:Kuram ve Uygulama 1(8), 94-108

 • 26. Uzun, A. (2013) Aile katılımı odaklı matematik destek programının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocukların matematiksel kavram edinme etkisinin incelenmesi, (Yayınlanmış Yüksel Lisans Tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • 27. Tezel Şahin, F ve Ünver, N (2005). Okul Öncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 23-30. Cilt:13 No:1

                                                                                                    
 • Article Statistics