Örgütsel Değişmeye İlişkin Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:05:19.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4662-4670
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern dünya toplumsal hayatımıza birçok yeniliği, gelişmeyi ve değişimi armağan etmiştir. Ortaya çıkan tüm bu gelişmeler insanların günlük hayatındaki gereksinimlerini ve beklentilerini değiştirmiş ve günün koşullarına uygun şekilde yaşamını düzenlemesini mecbur kılmıştır. Tüm bu gelişmelerden insanlar kadar toplumsal faaliyetler  ve toplumda faaliyet göstermekte olan örgütler de nasibini olmaktadır, Örgütlerin günün koşullarına göre gerekli değişimleri ve gelişmeleri hayata geçirmeleri, hayatta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için çok önemli bir sorunsaldır. 
Yapılan bu çalışma 2000-2020 yılları arasında örgütsel değişim konusunda hazırlanmış makale, tez gibi çalışmaların bütüncül ve kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi, belli standartlarda ayrıştırılarak örgütsel değişim ve değişme konusunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığının, bu konuda hangi değişkenlerin öncelikli olarak ele alındığının ve yapılan araştırmalarda kullanılan yöntemlerin ortaya konmasına hizmet etmektedir. Bu çalışmaya kaynak olarak Tr Dizin veri tabanı ve Yök Tez Ulusal veri tabanı kullanılmıştır. Burada konu ile ilgili olarak tespit edilen 35 adet tez ve 24 adet makaleye ulaşılmıştır

 

Keywords

Abstract

The modern world has given many innovations, developments and changes to our social life. All these developments have changed the needs and expectations of people in their daily life and forced them to organize their lives in accordance with the conditions of the day. In all these developments, social activities and organizations operating in the society have their share as well as people.
This study conducted a comprehensive and comprehensive analysis of studies such as articles and theses on organizational change between the years 2000-2020, whether the necessary studies were carried out on organizational change and change by separating them in certain standards, which variables were primarily addressed in this subject and It serves to reveal the methods. Tr Index database and Yök Thesis National database were used as sources for this study. 35 theses and 24 articles related to the subject have been reached here.

Keywords


 • 1. Alkan, C. (1984). Eğitim Teknolojisi, Ankara.

 • 2. Aydın, M., (1994). Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara

 • 3. Bamford DR, (2003). Forrester PL. Managing Planned and Emergent Change Within An Operations Management Environment. International Journal of Operations & Production Management.

 • 4. Basım, N. ve Şeşen, H. (2008). “Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi”, Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, (Ed. M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

 • 5. Başaran, İ.E. (1992).Yönetimde insan ilişkileri, Yönetsel davranış. Ankara: Gül Yayınevi.

 • 6. Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri, 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 7. Burnes B. (1996). No such thing as … a “one best way” to manage organizational change. Management Decision.

 • 8. Burnes B. (2004). Kurt Lewin and complexity theories: back to the future? Journal of Change Management.

 • 9. Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde Yönetimi Anlamak Sistemi Çözümlemek. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • 10. Cummings TG, Worley CG. (2009). Organization Development and Change. Designing Interventions. 9th ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western.

 • 11. Daft, L. R. (1989). Organization theory and design. (Third Edition). San Fransisco: West Publishing Company.

 • 12. Daft, Richard L., (2001), Organization Theory and Design, 7th Edition, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.

 • 13. Demers C. (2007). Organizational change theories: A synthesis. 1st ed. Alberta: Sage Publications.

 • 14. Dicle, Ü., Dicle, A. (1973). Örgütsel Değişim, Verimlilik Dergisi.

 • 15. Drucker, Peter F. (1999); “Gelecekte İşlerin Alacağı Şekil”, Ed:Frances Hesselbein, Paul M. Cohen, Çev:Salim Atay, MESS Yayınları,

 • 16. Erdoğan, İ.( 1996). İşletmelerde Davranış, İstanbul: Dönence Basım .

 • 17. Kocel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayıncılık.

 • 18. Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, No: 45, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.

 • 19. Koçel,T., (2010), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, Genişletilmiş 12. Baskı, İstanbul.

 • 20. Huczynski, A. ve Buchanan, D. (1991). Organizational behaviour. Prentice Hall, UK.

 • 21. Marşap, A. (1995). Yönetim Kotrol Sistemleri, Ankara: KHO Basımı.

 • 22. Pettigrew AM, Woodman RW, Cameron KS. (2001). Studying organizational change and development: Challenges for future research. Academy of Management Journal.

 • 23. Robbins, S.R., & Judge, T.A.(2013), Organizational Behavior, 15th Ed., Pearson, US.

 • 24. Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji. Bursa: Alfa Yayınları.

 • 25. Skirstad B, Chelladurai P. (2011). For “Love” and Money: A Sports Club’s Innovative Response to Multiple Logics Theoretical Framework: Journal of Sport Management.

 • 26. Orlikowski WJ, Yates J. (2002). It’s About Time: Temporal Structuring in Organizations. Organization Science.

 • 27. Yeniçeri, Ö. (2002), Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

                                                                                                    
 • Article Statistics