Köy Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:04:11.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4650-4661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, köy okullarında çalışan öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini Ege Bölgesinde büyük bir ilçede bulunan 190 köy okulu öğretmeni oluşturmuştur. 
Araştırmanın Verilerinin analizi SPSS 22 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Motivasyon ölçeğinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumu Bağımsız Gruplar t ve ANOVA testleri ile incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; Cinsiyeti değişkenine göre öğretmenlerin motivasyon düzeyleri için yapılan analizde anlamlılık değeri, 0,210>0,05 olduğundan kadın ve erkek katılımcıların motivasyon düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediğini anlıyoruz. Medeni durum değişkenine göre öğretmenlerin motivasyon düzeyleri için yapılan analizde anlamlılık değeri, anlamlılık değeri, 0,007<0,05 olduğundan evli ile bekar katılımcıların motivasyon düzeylerinin anlamlı farklılık göstermekte olduğunu söyleyebiliriz. Yaş değişkenine göre katılımcıların motivasyon düzeyleri yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the factors affecting the motivation of teachers working in village schools. The sample of the research, which is in the scanning model, consisted of 190 village school teachers in a large town in the Aegean Region.
The analysis of the data of the research was made with the SPSS 22 program and it was worked with a 95% confidence level. The variation of the motivation scale according to demographic variables was examined by Independent Groups t and ANOVA tests.
According to the results of the research; As the significance value in the analysis for the motivation levels of teachers according to the gender variable is 0.210> 0.05, we understand that the motivation levels of female and male participants do not differ significantly. As the significance value, significance value is 0.007 <0.05 in the analysis for the motivation levels of teachers according to the marital status variable, we can say that the motivation levels of married and single participants differ significantly. According to the age variable, the motivation levels of the participants do not differ significantly according to their age.

Keywords


 • 1. Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 151-166.

 • 2. Ağırbaş, İ.; Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). “Motivasyon Araçları ve İş Tatmini”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8,Sayı:3.

 • 3. Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. (13), 343-361. Büyükses, L. (2010). Öğretmenin İş Ortamındaki Motivasyonunu Etkileyen Etmenler. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .

 • 4. Altok, T. (2009). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin hizmet ve imalat işletmelerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.

 • 5. Argon, T. ve Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe yönelik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 2(19), 159-179.

 • 6. Aşıkoğlu, M. (1996). Motivasyon. İstanbul: Üniversite Kitabevi. Atmaca, F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin motivasyon durumlarının incelenmesi (Ağrı İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

 • 7. Balcı, A. (2011). Etkili Okul, Okul Geliştirme, Kuram Uygulama ve Araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • 8. Balcı, E. (1992). Ödüller güdüleme kuramları ve Türkiye’de öğretmen ödülleri (1. Baskı). Ankara: Adım Yayınevi.

 • 9. Barlı, Ö., Bilgili, B., Çelik, S. & Bayrakçeken, S. (2005). “İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve Sorunların Araştırılması.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 391417.

 • 10. Baysal, Can ve Erdal Tekarslan, Davranış Bilimleri, Avcıol Yayımcılık, İstanbul 1996

 • 12. Büyükses, L. (2010). Öğretmenlerin İş Ortamındaki Motivasyonunu Etkileyen Etmenler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.

 • 13. Can, H. (1997). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Yayınları.

 • 14. Can, Halil, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999 Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2001

 • 15. Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:153-154.

 • 16. Cemaloğlu, N. (2002). Eğitimde örgütsel yenileşme ve öğretmenlerin güdülenmesi. Aktif Eğitim Dergisi, 2, 50- 65.

 • 17. Cemaloğlu, N., & Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Ün. Eğitim Fak. Dergisi, 15 (2), 465-484.

 • 18. Cemaloğlu, N., 2002. Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü, Milli Eğitim Dergisi,

 • 19. Çetin, Ş. (2001). İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:157.

 • 21. Çubukçu, Z., Döndar, İ., 2003. Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmenlerin Algı ve Beklentileri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:157.

 • 22. Demir, H. B. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Değişkenler” Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Osmanpaşa Eğitim Bilimleri Fakültesi,Tokat.

 • 23. Dündar, S., Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonları üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 107-108.

 • 24. Engin, E. (2004). Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin öfke düzeyleri ile iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

 • 25. Eren, E. ( 2006). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (9.Baskı).İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım. Good, T. L. and Brophy,

 • 26. Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, İstanbul: Beta Basım. Gürkan, M. (2006). Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin karara katılma durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 27. Ergül, Ş. (1996). Personel yönetimi (1. Baskı). İstanbul: Rem Ofset, Araştırma Yayınları. Eroğlu, F. (2015). Davranış Bilimleri. Ankara: Beta Yayınları.

 • 28. Ersarı, G. ve Naktiyok, A. (2012). İş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 81- 101.

 • 29. Ertan, H. (2008). Örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişki: Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde bir inceleme. Doktora tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon.

 • 30. Ertürk R. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonları, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 1-

 • 31. Ertürk R. , Aydın B. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet ve içsel motivasyona yönelik algılarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science, 2 (4), 233-246.

 • 32. Ertürk, R. (2014). Öğretmenlerin iş motivasyonları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Bolu ili örneği. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.

 • 33. Fındıkçı, İ. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınevi. Genç, N. ( 2005). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Seçkin Yayınları.

 • 34. Kapusuzoğlu, Ş. (2001). Yönetimde motivasyon süreci. Çağdaş Eğitim Dergisi, 277, 37-41. Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği (12. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

 • 35. Karaca, N. (2001). İlköğretim okullarında öğretmenlerin karara katılma düzeyleri (Marmaris ilçesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 36. Karakaya, A. ve Ay, F.A. (2007). “Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, Cilt:31, No:1 55-67.

 • 37. Karakaya, A., & Ay, F. A. (2007). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 31 (1), 55-67.

 • 38. Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama (2(1) ), 3-14.

 • 39. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 40. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 41. Koçel, T., 2001. İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 8. Baskı. İstanbul.

 • 42. Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2001

 • 44. Kurt, T. (2005). Herzberg’in çift faktörlü güdüleme kuramının öğretmenlerin motivasyonu açısından çözümlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 285- 299.

 • 45. Kurtuluş, K., İşletmelerde Araştırma Yöntembilimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 210, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 106, İstanbul, 1989.

 • 46. Küçük, E. (2008). İköğretim Okulları Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerine Yönelik Çağdaş Denetim Algıları İle mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasında İlişki( İstanbul İli Eyüp İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .

 • 47. Mertler, C. A., 2002. Job satisfaction and perception of motivation among middle and high school teachers. American Secondary Education, 31, (1), 43.

 • 48. Okutan, M., 2003. Okul Müdürlerinin İdari Davranışları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:157. Osmay, N., 2002. İnsan Mühendisliği, Alfa Yayınları, 8. Baskı, İstanbul. Özdamar, Kazım.

 • 49. Oral, S. ve Kuşluvan, Z. (1997). Motivasyon konusunda oluşturulan yaklaşımlar ve işletmelerde motivasyonu artırmaya yönelik olarak kullanılan araçlar. Verimlilik Dergisi, 3, 93-11

 • 50. Oruç, S. (2007). ÖzelL Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değikenler Açısından İncelenmesi (Adana İli Örneği) . Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .

 • 51. Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008). “Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet Endüstrisi Örneği”. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 15, Sayı:1.

 • 52. Özdemir, M. (2010) Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323 343. http://sbd.ogu.edu.tr/mak aleler/8110211_1_Makale_14.pdf, adresinden 12.05.2014 tarihinde indirilmiştir.

 • 53. Özgan, H. ve Aslan N. (2008). “İlköğretim Okul Müdürlerinin Sözlü İletişim Biçiminin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi”. Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 190-206.

 • 54. Öztürk Z., Dündar H.(2003). “Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler”. C.Ü. İkdisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2.

 • 55. Öztürk, E, Uzunkol, E . (2013). İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri / The Psychometric Properties Of The Primary School Teacher Motivation Scale. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9

 • 56. Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen Özerkliği Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35), 82-99. TDK. (tarih yok). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu .

 • 57. Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon-verimlilik ilişkisi; devlet hava meydanları işletmesi antalya havalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.

 • 59. Sabuncuoğlu, Z. (1987). Çalışma Psikolojisi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi. Şahin, M.(1999). “Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı: 18, ss.221-227. Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı -Etkili Okullar. Ankara: Pegem Yayınları.

 • 60. Şahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), 523-547.

 • 61. Tevrüz, Suna, vd, Davranışlarımızdan Seçmeler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999

 • 62. Toker, B.(2008). “Motivasyonda Kullanılan Özendirme Araçlarının İş Doyumuna Etkileri: Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”. Ege Akademik Bakış, 8(1), 69

 • 63. Ulutaş, M. (2003). Katılımcı yönetimin örgütsel bağlılık ve yaratıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • 65. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • 66. Yazıcı, H. (2009). “Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış”. Kastamonu Eğiti Dergisi, 17(1), 33-46.

 • 67. Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 33-46.

 • 68. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • 69. Yıldırım, N. (2011). “Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerinde Nitel Bir İnceleme”. AİBÜ, Eğitim Fakülteleri Dergisi, 11(1), 71-85.

 • 70. Yüksel, G. (2001). Öğretmenlerin Sahip Olmaları gereken Davranış Olarak Sosyal Beceri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:150

 • 71. Yücel, C., & Gülveren, H. (2011). Sınıfta Öğrencilerin Motivasyonu. M. Şişman, & S. Turan içinde, Sınıf Yönetimi (s. 113-131). Ankara: Pegem Akademi.

 • 72. Yüksel, G., 2001. Öğretmenlerin Sahip Olmaları gereken Davranış Olarak Sosyal Beceri, Milli Eğitim Dergisi,

                                                                                                    
 • Article Statistics