Psikolojik Danışmanların Gözünden Uzaktan Eğitim Sürecinde Psikolojik Hizmetler

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:02:10.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 4609-4619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 pandemisi bireylerin günlük yaşamında ve okul hayatında yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirdi. Okullarda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve yapılacak olan çalışmalar bu ihtiyaçlara göre planlanmaktadır. Eğitimin uzaktan bir şekilde planlandığı pandemi sürecinde okullarda görevli psikolojik danışmanlar da çalışmalarını online olarak yeniden düzenleme ihtiyacı duydular. Bu araştırmada amaç okullarda görevli psikolojik danışmanların pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri düzenlemeler, yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmaların etkililiğiyle ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Farklı eğitim kademelerinde görevli 28 (7=erkek, 21=kadın) psikolojik danışman ile yarı yapılandırılmış form uygulandı. Yapılan nitel görüşmelerin tematik analizi sonucunda dört ana tema belirlendi: “Öğrencilerin Desteğe İhtiyaç Duydukları Konular”, “Avantajlar”, “Karşılaşılan Zorluklar” ve “Öğrenciye Ulaşmada Kullanılan Yöntemler”. Elde edilen bulgular çerçevesinde psikolojik yardım hizmeti sunan profesyonellere pratik öneriler sunuldu.

Keywords

Abstract

The COVID-19 pandemic has required new arrangements to be made in the daily life and school life of individuals. Guidance and psychological counseling services provided in schools are shaped according to the needs of the school and students, and the studies to be carried out are planned according to these needs. During the pandemic, when education was planned remotely,  counselors at schools also needed to reorganize their work online. The aim of this study is to reveal the opinions of school counselors about the arrangements they made during the pandemic process, the studies they carried out and the effectiveness of these studies. A semi-structured form was applied with 28 (7=male, 21=female) counselors working at different education levels. As a result of the thematic analysis of the qualitative interviews, four main themes were determined: "The Issues Students Need Support About", "Advantages", "Challenges Encountered" and "Methods Used in Reaching Students". Within the framework of the findings obtained, practical suggestions were presented to professionals providing psychological assistance services.

Keywords


 • 1. Akoğlu, G. & Karaaslan, B. T. (2020). “COVID-19 ve İzolasyon Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Olası Psikososyal Etkileri”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.

 • 2. Atasoy, R., Özden, C., & Kara, D. N. (2020). “COVID-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin Öğrencilerin Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Electronic Turkish Studies, 15(6).Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/

 • 3. Ayyıldız, E. & Taşkın Gümüş, A. (2021). “A Novel Distance Learning Ergonomics Checklist And Risk Evaluation Methodology: A Case Of Covid‐19 Pandemic”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries.

 • 4. Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., Şahin, E. (2020). “Koronavirüs (C-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma”, Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 179-209.

 • 5. Bojović, Ž., Bojović, P. D., Vujošević, D., Šuh, J. (2020). “Education In Times Of Crisis: Rapid Transition To Distance Learning”, Computer Applications in Engineering Education, 28(6), 1467-1489. DOI: 10.1002/cae.22318

 • 6. Bozkurt, A. (2020). “Koronavirüs (COVID-19) Pandemi Süreci Ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal ve Yeni Eğitim Paradigması”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

 • 7. Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using Thematic Analysis In Psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.

 • 8. Bray, B. (2020). Counseling's Evolution Under COVID-19, Counseling Today.

 • 9. Can, E. (2020). “Coronavirüs (COVID-19) Pandemisi Ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

 • 10. Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage publications.

 • 11. Demir, A., & Çifçi, F. (2020). “COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 169179.

 • 12. Dilekçi, Ü. & Limon, İ. (2020). “Covıd-19 Salgını Bağlamında Öğretmenlerin Algıladıkları “Aşırı İletişim Yükü” Düzeyi”, Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 231-252.

 • 13. Erdoğdu, Y., Koçoğlu, F., & Sevim, C. (2020). “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Anksiyete İle Umutsuzluk Düzeylerinin Psikososyal Ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 23.

 • 14. Litam, S. D. A. & Hipolito‐Delgado, C. P. (2021). “When Being “Essential” Illuminates Disparities: Counseling Clients Affected by COVID‐19”, Journal of Counseling & Development, 99(1), 3-10.

 • 15. Forbes, D. (2003). “Turn the wheel: Integral School Counseling For Male Adolescents”, Journal of Counseling & Development, 81(2), 142-149.

 • 16. Han F.; Demirbilek, N. & Demirtaş, H. (2021). “Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri”, Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1168-1193.

 • 17. Hatun, O.; Dicle, A. N. & Demirci, İ. (2020). “Koronavirüs Salgınının Psikolojik Yansımaları ve Salgınla Başa Çıkma”, Electronic Turkish Studies, 15(4).

 • 18. Hyksová,H. & Stoffova, V. (2020). Dıstance Learnıng At Prımary School. 6411-6418. 10.21125/iceri.2020.1375.

 • 19. Kışla, T. (2016). “Uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması”, Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 258- 271.

 • 20. Kulikowski, K.; Przytuła, S., & Sułkowski, Ł. (2021). “E‐learning? Never again! On the unintended consequences of COVID‐19 forced e‐learning on academic teacher motivational job characteristics”, Higher Education Quarterly.

 • 21. Kumari, A. & Singh, P., (2021). “Impact of counseling on psychological health during lockdown of COVID- 19”, Journal of Statistics and Management Systems, 24:1, 53-65.

 • 22. Mrvar, P. G.; Jeznik, K.; Šarić, M., & Šteh, B. (2021). “Soočanje svetovalnih delavk in delavcev v vzgojno- izobraževalnih ustanovah z epidemijo covida-19”, Sodobna Pedagogika, 72, 150-167.

 • 23. Naidoo, P. & Cartwright, D. (2020). “Where to from Here? Contemplating the impact of COVID-19 on South African Students and student counseling services in higher education”, Journal of College Student Psychotherapy, 1-15.

 • 24. Odabaş, H. (2003). “Internet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi”, Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.

 • 25. Öçal, T.; Halmatov, M. & Ata, S. (2021). “Distance education in COVID-19 pandemic: An evaluation of parent’s, child’s and teacher’s competences”, Education and Information Technologies, 1-21.

 • 26. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

 • 27. Poyrazlı, Ş. & Can, A. (2020). “Çevrim içi Psikolojik Danışma: Etik Kuralları, COVID-19 Süreci, Öneriler”, Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 59-83.

 • 28. Saygı, H. (2021). “Covid-19 Pandemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129.

 • 29. Sherry, L. (1996). “Issues In Distance Learning”, International Journal Of Educational Telecommunications, 1(4), 337-365.

 • 30. Sözen, N. (2020). “Covid 19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalari Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(12), 302-319.

 • 31. Tomasik, M. J.; Helbling, L. A. & Moser, U. (2020). “Educational Gains Of In‐Person Vs. Distance Learning In Primary and Secondary Schools: A Natural Experiment During The COVID‐19 Pandemic School Closures İn Switzerland”, International Journal of Psychology. Doi: 10.1002/ijop.12728

 • 32. Ulusoy, Y. Ö., & Cihangül, N. (2021). “Uzaktan Eğitim Sürecinde Psikolojik Danışmanların Krize Müdahale Deneyimlerinin İncelenmesi”, Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 195-231.

 • 33. UNESCO. (2020). COVID-19 Educational Disruption And Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/.

                                                                                                    
 • Article Statistics