Covid-19 Pandemisi’nin Karantina Süreçlerinde Hane İçinde Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Yaşanma Durumunun Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:08:10.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 4233-4246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemi süreci, yalnızca sağlık odaklı sorunların ortaya çıktığı değil, aynı zamanda sosyolojik anlamda ciddi boyutlara varan toplumsal sorunların da ortaya çıktığı bir dönemdir. Özellikle de pandemi ile birlikte yaşanan ekonomik zorluklar, bireylerin çatışma ve şiddet eğilimlerinde artışa sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla bu durum, bireylerin ev yaşamlarına etki ederken, aile içi şiddeti de tetiklemiştir. Bunun sonucunda hane içinde yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet daha da görünür hale gelmiştir.

Bu araştırmada, İstanbul İli Şişli İlçesi’nde, farklı sosyokültürel yapıları oluşturan mahallelerde ikamet eden, 18 yaş üstü 700 birey ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hane içinde, her iki şiddet türünü de yaşayanların sayısı yaşamayanlara oranla daha azdır. Öte yandan sonuçlar, temel ihtiyaçları karşılaşma ve ekonomik sıkıntılar konusunda yaşanan sorunların etkisi ile artan fiziksel ve psikolojik şiddet oranının, bu konuda sıkıntıları bulunmayan katılımcılara göre yüksek olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The Covid-19 pandemic process is a period in which not only health-oriented problems emerge, but also social problems that reach serious sociological dimensions. In particular, the economic difficulties experienced with the pandemic have led to an increase in the tendency of individuals to conflict and violence. Therefore, this situation, while affecting the home life of individuals, also triggered domestic violence. As a result, physical and psychological violence in the household has become more visible.

In this research, a survey was conducted with 700 individuals over the age of 18 residing in the districts of Şişli, Istanbul, which constitute different socio-cultural structures. According to the results of the research, the number of people who experience both types of violence is less than those who do not. On the other hand, the results show that the rate of physical and psychological violence, which increases with the effect of problems in meeting basic needs and economic difficulties, is higher than the participants who do not have any problems in this regard.

Keywords


 • 1. Ahmadi, R. (2020). “Koronavirüs Pandemisinin (Kovid-19) Toplumsal Etkileri”, bilar: Bilim Armonisi Dergisi, 3(2):65-72.

 • 2. Atay, S. E. ve Gerçek, M. (2021). “İş-Yaşam Çatışmasının Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Yeniden Değerlendirilmesi: Kadın Akademisyenler Açısından Nitel Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(45):203-241.

 • 3. Birinci, M. ve Bulut, T. (2020). “Covid-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme”, Sosyal Çalışma Dergisi, 4(1):62-68.

 • 4. Boyacioglu, I., Uysal, M.S., Erdugan, C. (2020). “Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profilinin ve Kadına Kötü Muamele Envanterinin Türkçeye Uyarlanması”, Psikoloji Çalışmaları, 40(1):1-38.

 • 5. Cerrah, L. ve Dilmaç, M. (2022). “Pandemi Sürecinde Bireylerin Hane Halkı Finansı, Psikolojik Durum ve Sosyal Hayat Değişimlerinin İbadet Hayatına Etkisi”, Journal of Academic Value Studies, 8(1):66-80.

 • 6. Çelik, Ş., & Çak, E. (2021). “Covid-19 Pandemi Sürecinin Aile Üzerine Etkisi”, Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences, 6(11):43-49.

 • 7. Çetin, D. ve Aral, N. (2022). “Türkiye’de COVID-19 Pandemi Sürecinin Aile İçi İletişime Etkisi”, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2):80-90.

 • 8. Çöl, S. Ö. (2008). “İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Çalışma ve Toplum, 4:107-134.

 • 9. De Oliveira, A. S. L. A. et al. (2021). “Psychological Violence Against Women Practiced by Intimate Partners: A Cross-Sectional Study in A Rural Area of Rio Grande do Sul, Brazil, 2017”, Epidemiol. Serv. Saude, 30(4):111.

 • 10. Dızman, Z. Ş. (2022). “COVID-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Aile İlişkilerinin İncelenmesi”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3):2488-2500.

 • 11. Duman, Z. Ç., Özdağ, Ş. ve Özcan, A. (2003). “Aile İçi Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkisi Konusunda Hemşire Öğrencilerin Görüşleri”, Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2):50-56.

 • 12. Eke, C. ve Küçükali, R. (2022). “COVID-19 Pandemi Sürecinde Kadına Yönelik Şiddet Olgularının Değerlendirilmesi: Erzurum İli Aziziye ve Aşkale İlçeleri Örneği”, Journal of Literature and Humanities, 68:3642.

 • 13. Ergönen, A. T., Biçen, E. ve Ersoy, G. (2020). “Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic”, The Bulletin of Legal Medicine, 25(Special Issue):48-57.

 • 14. Eroğlu, E. (2020). “Covid-19’un Ekonomik Etkilerinin ve Pandemiyle Mücadele Sürecinde Alınan Ekonomik Tedbirlerin Değerlendirilmesi”, International Journal of Public Finance, 5(2):211-236.

 • 15. Flury, M., Nyberg, E. & Riecher-Rössler, A. (2010). “Domestic Violence against Women: Definitions, Epidemiology, Risk Factors and Consequences”, Swiss Medical Weekly, 140:1-6.

 • 16. Idris, S. A. M. et al. (2018). “Causes And Effects of Domestic Violence: A Conceptual Model on The Performance at Work”, International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, 4:199

 • 17. Karaca, N., Aksakal, E. ve Kılıç, C. (2020). “Covid-19 Salgınının Türkiye’de Aile İçerisinde Yol Açtığı Toplumsal Etkiler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4):1811-1831.

 • 18. Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri, Nobel yayıncılık, Ankara.

 • 19. Karagün, E. ve Çağlayan, Ç. (2014). “Sporcuların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Öfke Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, KOSBED, 28:113-127.

 • 20. Krug, E. G. et al. (2002). “The World Report on Violence and Health”. The Lancet, 360: 1083-88.

 • 22. Naik, I. B. & Naik, A. R. (2016). “Domestic Violence: Its Causes, Consequences And Preclusions Strategies”. IJARIIE, 2(2): 1697-1705.

 • 23. Özgentürk, İ., Karğın, V. ve Baltacı, H. (2012). “Aile İçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi”, Polis Bilimleri Dergisi, 14(4): 55-77.

 • 24. Polat, O. (2001). Çocuk ve Şiddeti, Der Yayınları, İstanbul.

 • 25. Polat, O. (2017). “Şiddet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1):15-34.

 • 26. Shitta-Bey, O. A. (2016). “A Discourse on the Ontology of Violence”, Kaygı - Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy, (27):151-166.

 • 27. Şahin, S. ve Türk, M. (2010). “Çalışanlarda Psikolojik Şiddet Algılaması ve Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2):1-9.

 • 28. Şahin, H., Çakmak, A., & Erdem, Y. (2021). “Pandeminin Kadına Yönelik Şiddet Üzerine EtkisininYazılı Basına Yansıyan Olgular Üzerinden İncelenmesi”, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(43):7348-7367.

 • 29. Şenol, D. ve Mazman, İ. (2014). “Çocuğa Uygulanan Şiddet: Türkiye Özelinde Sosyolojik Bir Yaklaşım”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16(26):11-17.

 • 30. Tatlılıoğlu, K. (2016). “Aile İçi Şiddete Karşı Kadınların Tutumları: Bingöl İli Örneği”, TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 8(32):223-229.

 • 31. Tripathi, P. et al. (2022). “Economic Perspectives on Violence Against Women During COVID-19 Crisis: A Case Study of Bihar”, Feminist Research, 6(1):14-25.

 • 32. TÜBİTAK (2021). Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Ekonomik ve Beşeri Etkileri – Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, TÜBİTAK Yayını, Ankara.

 • 33. Urhan, G. ve Arslankoç, S. (2021). “Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği”, Çalışma ve Toplum, (2):945-980.

 • 34. Ünal, B. ve Gülseren, L. (2020). “Covid-19 Pandemisinin Görünmeyen Yüzü: Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 23(1):89-94.

 • 35. Walby, S. et al. (2017). The Concept and Measurement of Violence Against Women and Men, Policy Press, Bristol.

 • 36. Yılmaz, E. ve Aydın Doğan, R. (2021). “COVİD-19 Pandemisi Nedeniyle Yaşanılan Toplumsal İzolasyonun Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Etkisi”, Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1):39-48.

 • 37. Yusuf, O. B. et al. (2019). “Physical Violence among Intimate Partners in Nigeria: A Multi Level Analysis”, International Journal of Public Health and Epidemiology, 8(7):1-8.

                                                                                                    
 • Article Statistics