Ortaokul Öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin İnternet Bağımlılığı ve Şiddet ile İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-28 18:29:12.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 5270-5286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın ulaşmak istediği temel amaç ortaokul öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin internet bağımlılığı ve şiddet ile ilişkisini incelemektir. Ayrıca bu kavramların bazı demografik özelliklere göre değişiklik gösterip göstermediğinin araştırılması da bu çalışmanın amaçlarındandır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Göztepe ilçesinde bulunan iki farklı ortaokulda 5., 6., 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte olan 356 kız ve 286 erkek olmak üzere toplamda 642 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin internet bağımlılığı ve şiddet ile ilişkisi alt boyutu arasında anlamlı ve ters yönde ilişki bulunmuştur. Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve şiddetin akademik erteleme eğilimini yordadığı tespit edilmiştir. İnternet bağımlılığının yaş, sınıf düzeyi, sadece sanal dünyada tanıştığı gerçekte tanışmadığı arkadaşı olma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucu bulunmuştur. Akademik erteleme eğiliminin yaş, sınıf düzeyi, sadece sanal dünyada tanıştığı gerçekte tanışmadığı arkadaşı olma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şiddete yönelik tutumun sadece sanal dünyada tanıştığı gerçekte tanışmadığı arkadaşı olma durumu değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to examine the relationship between academic procrastination and internet addiction and violence in secondary school students. In addition, it is one of the aims of this study to investigate whether these concepts vary according to some demographic characteristics. The study group of this research consists of a total of 642 students, 356 girls and 286 boys, studying in the 5th, 6th, 7th and 8th grades in two different secondary schools in Göztepe district of Istanbul in the 2021-2022 academic year. Quantitative research method was used to serve the purpose of the research. As a result of the research, a significant and inverse relationship was found between the sub-dimension of the academic procrastination tendency in secondary school students with internet addiction and violence. It was determined that internet addiction and violence predicted academic procrastination in secondary school students. It was found that internet addiction created a significant difference according to age, class level, having a friend whom he met only in the virtual world and did not meet in reality. It has been concluded that academic procrastination tends to make a significant difference according to age, class level, and having a friend whom he only met in the virtual world and did not meet in reality. It has been concluded that the attitude towards violence differs significantly according to the variable of having a friend that he only met in the virtual world and not actually met.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics