Okul Yönetimi Kararlarına Katılım Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:05:44.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4511-4520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul yönetimi kararlarına katılım durumlarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada nitel araştırmada kullanılan gönüllük esasına dayalı olarak amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırma çeşitli branşlarda görev yapmakta olan 12 öğretmenle yapılmış olup verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Yapılan görüşmelere ait verilerin transkriptleri nitel analiz yöntemlerden sırasıyla bulguların yazılması kısmında tema, betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Okul yönetimi kararlarına katılım durumlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan araştırmadan elde edilen öğretmen görüşleri kapsamında şu sonuçlara ulaşılmıştır: görüşmeler 5 ana tema altında toplanmıştır. “Kararlara katılım teması”, “olumlu etkileri”, “olumsuz etkileri”, “katılımı engelleyen unsurlar teması” ve “yapılması gerekenler teması” şeklindedir. Çalışma kapsamında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine teachers' views on their participation in school management decisions. The research was designed in phenomenology design, one of the qualitative research designs. In the research, criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used on the basis of volunteerism used in qualitative research. The research was conducted with 12 teachers working in various branches and the data were collected with semi-structured interview forms. The transcripts of the interview data were evaluated by theme, descriptive and content analysis in the section of writing the findings respectively from qualitative analysis methods. The following results were reached within the scope of the teacher opinions obtained from the research conducted to determine the views of teachers regarding their participation in school management decisions: the interviews were grouped under 5 main themes. These themes are "the theme of participation in decisions", "positive effects", "negative effects", "the theme of factors preventing participation" and "the theme of what needs to be done". Suggestions were made within the scope of the study.

Keywords


 • 1. Akan D. ve Yalçın S. (2015). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 6 (11): 123-150

 • 2. Alparslan, A. M. ve Kayalar, M. (2012). “Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları, Örgütsel Ve Bireysel Etkileri”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6:136

 • 3. Aydın, M. (2010). “Eğitim Yönetimi”. Ankara: Hatipoğlu Yayınları

 • 4. Bursalıoğlu Z. (2002). “Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış”. Ankara: Pegem Yayınevi.

 • 5. Can, E. ve Bayramoğlu, A. (2016). “Ortaöğretimde okul yönetimine katılım”. (K.Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar ve İ. Şahin, (Ed.). Eğitim yönetimi araştırmaları içinde (s.104- 125), Ankara: Pegem Akademi.

 • 6. Can, E. ve Serençelik, G. (2017). “Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin okul yönetimine katılımlarının incelenmesi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 525-542.

 • 7. Creswell, J. W. (1998). “Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions”. Thousand Oaks, CA: Sa

 • 8. Çelik, M. (2006). “İlköğretim okullarında değişimin ve yeniliklerin uygulanmasını engelleyen faktörlerin öğretmen ve yönetici algılarına göre belirlenmesi (Gaziantep ili merkez ilçeleri örneği)”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

 • 9. Demirtaş H., Üstüner M., Özer N. ve Cömert M. (2008). “Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15): 55–74.

 • 10. Erdoğan İ. (2011). “İletişimi Anlamak”. İstanbul: Pozitif Matbaacılık

 • 11. Göksoy, S. (2014). “Okul Yönetiminde Karara Katılım”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 253-268.

 • 12. Güçlü M. (2017). “Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme”. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13): 855-870.

 • 13. Kabaklı Çimen, L. ve Gezer, E. (2016). “İlkokul Müdürlerinin Yönetim ve Öğretmenleri Etkileme Becerilerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi”. Journal of Human Sciences, 13 (3): 4520-4544.

 • 14. Kılınç, A. (2018). “Ortaöğretim öğretmenlerinin değişmeye ilişkin tutumları” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale.

 • 15. Mucuk İ (2016). “Modern İşletmecilik”. İstanbul: Türkmen Yayıncılık

 • 16. Özdoğru, M., Aydın, B. (2012). “İlköğretim okulu öğretmenlerinin karara katılma durumları ve istekleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 357

 • 17. Palys, T. (2008). “Purposive sampling. In L. M. Given (Ed.) The Sage Encyclopedia of”. Qualitative Research Methods. (Vol.2). Sage: Los Angeles, pp. 697-8.

 • 18. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage

 • 19. Polkinghorne, D.E. (1989). “Phenomenological research methods. In R.S. Valle and S. Halling (Eds.), Existential-phenomenological perspectives in psychology: Exploring the breadth of human experience” (pp. 4160). New York: Plenum Press

 • 20. Simon H.A. (2013). “Decision Making In a Schooll, Ed. Hoy W. K. and Miscel C.G. Educational Admistration, Ninth Edition,” https://pdfs.sema nticscholar.org/042f/5cce238ccac5dac5c8342c971be501c620ce.pdf[31.09.2022]

 • 21. Şahin, C. (2017). “Ortaokullarda lisansüstü eğitim alan yöneticilerin örgütsel iletişim düzeyi ile öğretmenlerin karara katılma davranışlarının analizi.” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 22. Yılmaz E. ve Babaoğlu F. (2012). “İlköğretim Okullarında Karara Katılma”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3): 1-12.

                                                                                                    
 • Article Statistics