Ortaokul Öğrencilerinde Matematik Özyeterliğinin Yordayıcısı Olarak Okula Aidiyet Ve Matematik Motivasyonu

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:11:46.0
Language : Turkish
Konu : Other…
Number of pages: 4496-4504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlikleri, okula aidiyetleri ve matematik motivasyonları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini ortaokul 5-8.sınıflara devam eden 306 (%56 kız, %44 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; matematik öz yeterlik kısa formu, okula aidiyet duygusu ölçeği ve matematik motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler, t test, Anova, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlikleri, okula aidiyet algıları ve matematik motivasyonları cinsiyet değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmamakta, sınıf değişkenine göre farklılaşmaktadır. Çalışmanın bir diğer bulgusuna göre okula aidiyet duygusu ile matematik motivasyonu, matematik öz yeterliği için pozitif ve anlamlı yordayıcılardır. Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve matematik motivasyonları onların matematik öz yeterliğindeki varyansın % 39’unu açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

In the current study, the relations between secondary school students’ self-efficacies, their sense of belongingness to the school and math learning motivations were examined. The participants for the current study consisted of 306 students (56% female and 44% male) who are attending 5th to 8th grades. Math self-efficacy scale, school belongingness scale and math motivation scale were used to collect the data. To analyse the collected data, descriptive statistics, T-test, Anova, correlation and regression analysis methods were used. The results showed that there was a relation between secondary school students’ math self-efficacies, their sense of belongingness, math motivation and their grade levels but there were not any significant relations between these areas and students’ gender. Another finding from the study suggested that sense of belongingness to school and math motivation had positive correlations with and meaningful predictivity for math self-efficacy. Secondary school students’ sense of belongingness and their math motivations accounted for 39 % of their math self-efficacies.

Keywords


 • 1. Altınsoy, F., & Özyer, K.K. (2018). Liseli ergenlerde okula aidiyet duygusu: Umutsuzluk ve yalnızlık ile ilişkileri. Elementary Education Online, 17(3), 1751-1764.

 • 2. Aydın, R. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okul aidiyeti ile okul memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.

 • 3. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

 • 4. Bandura, A. (1982). The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 13(3), 195-199.

 • 5. Boigues, F.J., Estruch, V.D., Vidal, A., & Llinares, S. (2017). An approach to measure attitudes towards mathematics by fuzzy logic. Journal of Research in Mathematics Education, 6(1), 85-111.

 • 6. Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really?. Educational Psychology Review, 15, 1–40.

 • 7. Büyükalan, S., & Fidan, S. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okul bahçelerine ilişkin sahip oldukları metaforlar. International Social Sciences Studies Journal, 4(20), 2996-3008.

 • 8. Cemalcılar, Z. (2010). Schools as socialisation contexts: Understanding the impact of school climate factors on student’s sense of school belonging. Applied Psychology:An International Review, 59(2): 243–272.

 • 9. Cantimer, G. G., & Şengül, S. (2020). Matematik eğitiminde öz yeterlilik araştırmalarının incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 21(2), 16-35.

 • 10. Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (Çev. T. Ergene), Mentis Yayınları.

 • 11. Creswell, J.W. (2014). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. S. B. Demir), Eğiten Kitap.

 • 12. Çavdar, D., & Şahan, H.H. (2019). Matematik dersinde akademik başarı, öz yeterlik ve matematik dersine yönelik tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 979-999.

 • 13. Delioğlu, H. N. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ile sınav ve matematik kaygısı, matematiğe yönelik özyeterlik algısı arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

 • 14. EARGED (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması: Ulusal rapor. Eğitimi araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı MEB, Ankara.

 • 15. Else-Quest, N.M., Hyde, J.S., & Linn, M.C. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(1), 103-127.

 • 16. Ercoşkun, H., & Nalçacı, A. (2005). Öğretimde psikolojik ihtiyaçların yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 353-370.

 • 17. Filiz, A., & Gür, H. (2020). Matematikte özyeterlik algılar, motivasyonlar, kaygılar ve tutumlar arasında ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 783-804.

 • 18. Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30(1), 79-90.

 • 19. Goodwin, K. S., Ostrom, L., & Scott, K. W. (2009). Gender differences in mathematics self-efficacy and back substitution in multiple-choice assessment. Journal of Adult Education, 38(1), 22-42.

 • 20. Grigg, S., Perera, H. N., McIlveen, P., & Svetleff, Z. (2018). Relations among math self-efficacy, interest, intentions, and achievement: A social cognitive perspective. Contemporary Educational Psychology, 53, 73-86.

 • 21. Güzel, H. (2021). Fizik ve matematik dersi öğretmenlerinin öğrenci motivasyonunu düşüren davranışlarına öğrenciler tarafından verilen tepkinin araştırılması. International Social Sciences Studies Journal, 7(86), 34463456.

 • 22. Hackett, G. (1985). Role of mathematics self-efficacy in the choice of math-related majors of college women and men: A path analysis. Journal of counseling psychology, 32(1), 47-86.

 • 23. Hagerty, B. M., Williams, R. A., Coyne, J.C., & Early, M.R. (1996). Sense of belonging and indicators of social and psychological functioning. Archives of Psychiatric Nursing, 10(4), 235-244.

 • 24. Hendrick, S. (2009). Yakın İlişkiler Psikolojisi (Çev. A. Dönmez). Nobel Yayın, Ankara.

 • 25. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, Ilkeler, Teknikler, Nobel Yayınları, Ankara.

 • 26. Kaya, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması: Motivasyon, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üst bilişsel farkındalığın rolü. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 38(1), 1-18.

 • 27. Lee, J. (2009). Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, and math anxiety across PISA 2003 participating countries. Learning and Individual Differences, 19, 355–365. doi: 10.1016/j.lindif.2008.10.009

 • 28. Maddox, S. J., & Prinz, R. J. (2003). School bonding in children and adolescents: Conceptualization, assessment, and associated variables Clinical Child and Family Psychology Review, 6(1), 31-49.

 • 29. Marsh, H. W., Aduljabbar, A. S., Abu-Hilal, M. M., Morin, A. J. S., Abdelfattah, F., Leung, K. C., Parker, P. D. (2013). Factor structure, discriminate and convergent validity of TIMSS math and science motivation measures: A comparison of Arab and Anglo-Saxon Countries. Journal of Educational Psychology, 105,108–128.

 • 30. Mengi, S. (2011). “Ortaöğretim 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sosyal destek ve özyeterlilik düzeylerinin okula bağlılıkları ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

 • 31. Neel, C.G.O., & Fuligni, A. (2013). A longitudinal study of school belonging and academic motivation across high school. Child Development, 84(2), 678-692.

 • 32. NTCM (National Council of Teachers of Mathematics). (2000). Principles and Standards For School Mathematics. Reston, VA.

 • 33. OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). (2003). The PISA 2003 Assessment Framework, Mathematics, Reading, Science And Problem Solving Knowledge And Skills. Paris.

 • 34. Orosco, M. J. (2016). Measuring elementary student’s mathematics motivation: A validity study. International Journal of Sciences and Mathematics Education, 14, 945–958.

 • 35. Osterman, K. F. (2000). Students' need for belonging in the school community. Review of Educational Research, 70(3): 323-367.

 • 36. Özgen, K. & Bayram, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin problem kurmaya yönelik beceri ve öz yeterlik inançlarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 455-485.

 • 37. Özgen, K. & Bindak, R. (2008). Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528.

 • 38. Parker, P.D., Marsh, H.W., Ciarrochi, J., Marshall, S. & Abduljabbar, A.S. (2014). Juxtaposing math self- efficacy and self-concept as predictors of long-term achievement outcomes.Educational Psychology, 34(1),: 2948, doi: 10.1080/01443410.2013.797339

 • 39. Pittman, L., & Richmond, A. (2007). Academic and psychological functioning in late adolescence: the importance of school belonging. The Journal of Experimental Education, 75(4), 270-290. doi:10.3200/JEXE.75.4.270-292

 • 40. Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri - Eğitimsel bir bakışla (Çev. M. Şahin), Nobel. (Orijinal yayın tarihi, 2007).

 • 41. Steiger, J. H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42, 893-898.

 • 42. Steinberg, L. (2007). Ergenlik (Çev. F. Çok), İmge Kitabevi, Ankara.

 • 43. Yonucuoğlu, A., & Bindak, R. (2021). Gerçekçi matematik eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenlerde alan konusu üzerinde başarılarına ve matematik motivasyonlarına etkisi. Scientific Educational Studies, 5(2), 84-107.

 • 44. Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.

                                                                                                    
 • Article Statistics