Ortaokul Öğrencilerinde Matematik Özyeterliğinin Yordayıcısı Olarak Okula Aidiyet Ve Matematik Motivasyonu

Author:

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:11:46.0
Language : Turkish
Konu : Other…
Number of pages: 4496-4504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlikleri, okula aidiyetleri ve matematik motivasyonları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini ortaokul 5-8.sınıflara devam eden 306 (%56 kız, %44 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; matematik öz yeterlik kısa formu, okula aidiyet duygusu ölçeği ve matematik motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler, t test, Anova, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlikleri, okula aidiyet algıları ve matematik motivasyonları cinsiyet değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmamakta, sınıf değişkenine göre farklılaşmaktadır. Çalışmanın bir diğer bulgusuna göre okula aidiyet duygusu ile matematik motivasyonu, matematik öz yeterliği için pozitif ve anlamlı yordayıcılardır. Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve matematik motivasyonları onların matematik öz yeterliğindeki varyansın % 39’unu açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

In the current study, the relations between secondary school students’ self-efficacies, their sense of belongingness to the school and math learning motivations were examined. The participants for the current study consisted of 306 students (56% female and 44% male) who are attending 5th to 8th grades. Math self-efficacy scale, school belongingness scale and math motivation scale were used to collect the data. To analyse the collected data, descriptive statistics, T-test, Anova, correlation and regression analysis methods were used. The results showed that there was a relation between secondary school students’ math self-efficacies, their sense of belongingness, math motivation and their grade levels but there were not any significant relations between these areas and students’ gender. Another finding from the study suggested that sense of belongingness to school and math motivation had positive correlations with and meaningful predictivity for math self-efficacy. Secondary school students’ sense of belongingness and their math motivations accounted for 39 % of their math self-efficacies.

Keywords