Eğitim Planlaması ve Ekonomik kalkınma İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2022-104
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 20:04:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3912-3918
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale Yayından kaldırılmıştır.

Keywords

Abstract

Makale Yayından kaldırılmıştır.

Keywords


 • 1- Adem, M. (1995). Demokratik Laik Çağdaş Eğitim Politikası. Ankara: Şafak Matbaacılık.

 • 2- Bircan,İ . (1996), Yeni Türkiye’de Eğitim, DPT, Özel Sayı 7, Ankara.

 • 3- Birdsdall, N. (1999), Hayat Adil Değil, İTÜ Vakıf Dergisi, Sayı:29, İstanbul.

 • 4- Boratav, K. (1982). Sosyalist Planlamada Gelişmeler. Ankara: Tekin Yayınevi.

 • 5- Dayıoğlu M.,Kasnakoğlu Z. (1997), Kentsel Kesimde Kadın Ve Erkeklerin İşgücüne Katılımları Ve Kazanç Farklılıkları, ODTÜ Kalkınma Çalışmaları (METU StudiesIn Development).

 • 6- Dikmen, M. Kayıran (2001), Eğitimin Büyüme Ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • 7- Duman, T. (1991). Türkiye’de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:2322, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • 8- Durgun, Ö. (2002), Küreselleşen Dünyada kalkınma Süreci Bağlamında Eğitim Harcamaları ve Türkiye Örneği, İstanbul.

 • 9- DPT (2001-a), Nitelikli İnsan Gücü Meslek Standartları Düzeni Ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DevletPlanlama Teşkilatı Yayınları, Ankara.

 • 10- DPT (2001-b), Gelir Dağılımının İyileştirilmesi Ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara.

 • 11- Ebiri, Kutlay. Zeynep Bozkurt ve Aydın Çulfaz. -insan Gücü* Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları (İlk öneriler), DPT- SPD, Ankara, 1976.

 • 12- Gümüş, E. Şişman, M.(2012)Eğitim Ekonomisi ve Planlaması. Ankara:Pegem.

 • 13- Güven, S. (1995) Türkiyede Sosyal Planlama.Bursa:Ezgi kitapevi.

 • 14- Hesapçıoğlu, Muhsin. Türkiye'de İnsangücü ve Eğitim Planlaması. Ankara: A Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay No. 127, 1984

 • 15- Hesapçıoğlu, M. (2001). Türkiye’de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Planlaması. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • 16- Kazgan, G. (2000), Yeni Hükümetin çözmesi gereken ekonomik sorunlar, Karşılaştığı Olanak ve Kısıtlar, İSO Dergisi, Sayıo:310,İstanbul.

 • 17- Kurtkan, A. (1977). Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu İle Kalkınmanın Esasları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2262, İktisat Fakültesi Yayın No: 388.

 • 18- Küçüker, Erdal. Türkiye’de Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi. 2012.

 • 19- Öney, E. (1985). İktisadi Planlama. Ankara: Savaş Yayınları, Dördüncü Baskı.

 • 20- Seyidoğlu, H. (1993), Uluslar arası İktisat, Gizem Yayınları, 9. Baskı, İstanbul.

 • 21- Sezen, S. (1999). Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, No: 293.

 • 22- Tansel, Aysıt (1994), WageEmployment, EarningsAndReturnsToSchoolingFor Men AndWomenInTurkey, Economics Of EducationReview.

 • 23- Tekeli, İ. ve İlkin, S. (1981). Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Yayını.

                                                                                                    
 • Article Statistics