Tunceli'nin Tarımsal Yapısı ve Organik Tarım Avantajları

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:46:23.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 4437-4447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada ve ülkemizde sağlıklı beslenme kaygılarının artmaya başladığı son zamanlarda organik bitkisel üretim ve organik hayvansal üretim önem kazanmaya başlamıştır. Konvansiyonel tarımda yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal girdi ve ilaç kullanımı bu kaygıların temelini oluşturmaktadır. Organik tarımın önem kazanmasının başka sebepleri de mevcuttur. Konvansiyonel tarımda kullanılan bu girdiler insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi toprağa ve yeraltı sularına karışarak çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Organik tarımda ise kimyasal girdi kullanılmadığından, bu üretim şeklinin çevre dostu bir üretim modeli olduğunu söylemek mümkündür. Organik ürün pazarı dünyada geniş kitlelere hitap etmekte ve bu pazar payı her geçen yıl önem kazanmaktadır. Tunceli ülkemizde organik bitkisel ve hayvansal üretimin verimli bir şekilde yapılabileceği illerimiz arasında yer almaktadır. Bu ilimizde sanayinin henüz gelişmemiş olması, nüfus yoğunluğunun düşük olması ve coğrafi yapının organik tarım ve özellikle organik küçükbaş hayvansal üretimine uygun olması avantajlar olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada Tunceli’nin organik tarım potansiyeli organik tarım kuralları ve coğrafi özellikler temelinde ele alınarak değerlendirilmiştir. İldeki tarımsal yapının ve var olan organik tarım potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ise yapılması gerekenler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Organic plant production and organic animal production have gained importance recently, when concerns about healthy nutrition have started to increase in the world. Chemical inputs and pesticide use, which are used extensively in conventional agriculture, form the basis of these concerns. These inputs used in conventional agriculture not only negatively affect human health, but also cause environmental pollution by mixing with soil and groundwater. Since no chemical inputs are used in organic agriculture, it is possible to say that this production method is an environmentally friendly production model. The organic product market appeals to large masses in the world and this market share gains importance every year. Tunceli is among the provinces in our country where organic plant and animal production can be done efficiently. The fact that the industry is not yet developed in this province, the population density is low, and the geographical structure is suitable for organic agriculture and especially organic sheep and goat production can be considered as advantages. In this study, the organic farming potential of Tunceli has been evaluated based on organic farming rules and geographical features. What needs to be done in order to evaluate the agricultural structure and organic agriculture potential of the province is presented.

Keywords


 • 1. Doğan, Z., Arslan, S., & Berkman, A. (2015). Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-41.

 • 2. Doğan, S., & Doğan, S. (2020). A New Species Of The Genus Stigmaeus Koch (Acari, Stigmaeidae) From Pülümür Valley (Turkey). Acarological Studies, 2(1), 41-45.

 • 3. Durmuş, E., & Çağlıyan, A. (2010). Tunceli İl’inde Yaylacılık. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 8(1), 84-102.

 • 4. Esen, F., & Avcı, V. (2017). Tunceli İlinde Topoğrafik Faktörlere Göre (Yükselti, Eğim, Bakı) Yerleşmelerin ve Nüfusun Dağılışı. Journal of International Social Research, 10(51).

 • 5. Güner, B. (2020). Tunceli İli'nde Organik Tarım; Gelişimi ve Sorunları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (1), 142-151.

 • 6. Karaaslan, V., Köseoğlu, Ü., Saygı, Y., & Parıldar, S. (2010). Türkiye’de Organik Hayvancılık. s: 15-25. Türkiye I. Organik Hayvancılık Kong, 1-4.

 • 7. Kutlu, B., & Demir, B. (2018). Water Quality Chance and The Variation of the Algal Flora of The Munzur River (Tunceli-Turkey). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(8), 985-994.

 • 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi İstatistikler. (2019). İllerimize ait genel istatistik verileri. Erişim adresi: https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler- istatistik.aspx?k=H&m=TUNCELI

 • 9. Öcalan, A., & Saler, S. (2016). Tahar Çayı (Tunceli) Zooplanktonu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2), 1-10.

 • 10. Özen, N., Şayan, Y., Ak, İ., Yurtman, İ. Y., & Polat, M. (2010). Hayvansal Üretim-Çevre İlişkileri ve Organik Hayvancılık. Türkiye Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15.

 • 11. Şayan, Y., & Polat, M. (2001). Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarımda Hayvancılık. Türkiye, 2, 14-16.

 • 12. Tanrıverdi, F. (1976). Munzur Vadisi Milli Parkında Rekreasyon ve Turizm Planlamasına Ait Bir Araştırma. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.

 • 13. Temiz, T. (2008). Çok Barajlı Havzalarda Uzun Süreli Planlama (Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

 • 14. Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2019). İller Bazında Rakamlar. Erişim adresi: https://tim.org.tr/tr/ihracat- rakamlari

 • 15. Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/Start.do

 • 16. Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018 (Sayı No. 30889). Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30889

 • 17. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2019). Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri. Erişim adresi: https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/sanayi-kapasite-raporu-istatistikleri.php

 • 18. Yılmaz, M. (2015). Türkiye’de Kırsal Nüfusun Değişimi ve İllere Göre Dağılımı (1980-2012). Eastern Geographical Review, 20(33)

                                                                                                    
 • Article Statistics