Kadın Güçlenmesinde Bir Kalkınma Aracı Olan Mikro Kredi Uygulamasının Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri: Şanlıurfa İli Örneği

Author:

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:34:45.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 3527-3534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Şanlıurfa ilinde yoksullukla mücadelede mikro kredi uygulamasının, kadınların sosyal yaşamları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla Şanlıurfa Mikrofinans şubesiyle yapılan iş birliği sonucunda mikro kredi kullanan 145 katılımcı ile görüşülerek anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde Şanlıurfa ilinde mikro kredi kullanan kadınların sosyo-demografik profilleri, mikro kredinin hangi tür iş kollarında kullandıkları, mikro kredinin kadınların sosyal yaşamlarında ne tür değişiklikler yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, Şanlıurfa ilinde mikro kredi kullanıcılarının mikro kredi uygulamasından memnun oldukları, mikro kredinin sadece ekonomik açıdan değil sosyal yaşamları üzerinde de önemli ve olumlu katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. TGMP yoksulluğun azaltılmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunurken aynı zamanda kadınların sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarında da katkısının olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of micro-credit application on the social life of women in the fight against poverty in Şanlıurfa province were investigated.. For this purpose, as a result of the cooperation with the Şanlıurfa Microfinance branch, a survey was conducted by interviewing 145 participants using micro credit. In the interviews, it was tried to reveal the socio-demographic profiles of women using micro credits in Şanlıurfa, in which types of business lines micro credit is used, and what kind of changes micro credit women experience in their social lives. As a result of the research, it has been concluded that micro-credit users in Şanlıurfa are satisfied with the micro-credit application, and that micro-credit contributes not only to their economic aspects but also to their social lives. While TGMP contributes to reducing poverty and increasing employment, it also has a great contribution to the active participation of women in social life.

Keywords