Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Stres Kaynakları

Author:

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:33:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3477-3484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin stres kaynaklarının araştırıldığı bu çalışmada stres yaratan nedenlerden ne kadar etkilendiklerini, stresin nedenlerinin tespit edilerek stresle mücadele ve stresi önleme sürecine destek sunabilecek mekanizmaların geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Düzce ilinde yüksek lisans programında eğitim alan 50 öğretmenin katılım sağladı araştırma grubunda nitel araştırma yöntemi ve tarama modeli durum çalışması tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış sorular ve açık uçlu soru tekniği ile toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirmeye alınmış ve şu sonuçlar çıkarılmıştır: Öğretmenlerin okullarda iletişim, çalışma alanı, hiyerarşik yapılanma ve kariyer odaklı engelleyici stres kaynakları bulunmaktadır. Stresin fazla düzeyde veya yönetilememesi halinde fizyolojik, psikolojik ve mesleki sorunlar meydana gelecektir. Okul yöneticilerinin yaşadığı iş stresi hakkındaki veriler, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde resmi ilkokullarda görev yapan gönüllü 10 okul müdürü ile yapılan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularla ve görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Nitel veri analiz programı MAXQDA kullanılarak kategoriler ve temalar ile iş stresi kaynakları, iş stresinin nasıl etkilediği, iş stresi ile nasıl başa çıktıkları ve genel görüşleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, which investigates the sources of stress of school administrators and teachers, it aims to contribute to the development of mechanisms that can support the process of combating stress and preventing stress by determining how much they are affected by the causes of stress and the causes of stress. Qualitative research method and survey model case study technique were used in the research group, in which 50 teachers studying in the master's program in Düzce participated in the 2013-2014 academic year. The data collected by semi-structured questions and open-ended question technique were evaluated by descriptive analysis technique and the following conclusions were drawn: Teachers have communication, work area, hierarchical structure and career-oriented obstructive stress sources in schools. Physiological, psychological and occupational problems will occur if stress is excessive or cannot be managed. The data on the work stress experienced by school administrators were collected by semi-structured open-ended questions and interview technique with 10 volunteer school principals working in official primary schools in Eskişehir province Odunpazarı. By using the qualitative data analysis program MAXQDA, categories and themes, sources of work stress, how work stress affects, how they cope with work stress and their general views are examined.

Keywords