Covıd-19 Salgını Sırasında Psikolojik Esneklik ve Öz-Şefkatin Yaşam Doyumu Üzerinde Rolü

Author:

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:32:27.0
Language : İngilizce
Konu : Psikoloji
Number of pages: 3245-3252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 salgını bireylerin yaşam doyumlarını etkileyen sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pandemi sırasında psikolojik esneklik, öz-şefkat ve yaşam doyumu arasındaki ilişkileri araştırmak ve psikolojik esneklik ve öz-şefkatin yaşam doyumuna etkisini ortaya koymaktır. Mevcut çalışmada kolayda örnekleme yöntemi uygulanmış ve 18-55 yaş arası 266 yetişkin (188 kadın ve 78 erkek) örneklemine ulaşılmıştır. Katılımcılar, Yaşam Doyumu Ölçeği, Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu ve Psikolojik Esneklik Ölçeğini doldurmuştur. Sonuçlar, öz-şefkatin, değer ve değerler doğrultusunda davranış, farkındalık, ayrışma ve bağlam olarak kendilik alt ölçekleri dahil olmak üzere psikolojik esneklik ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Çoklu regresyon analizi, psikolojik esnekliğin ve öz-şefkatin yaşam doyumu varyansının %14,7'sini yordadığını göstermiştir. Sonuçlar, salgın  sırasında psikolojik esneklik, öz-şefkat ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Salgın sürecinde yaşam doyumunun ve psikolojik iyi oluşun artması için bireylerin esnekliklerini artırmayı ve öz-şefkatilerini göz ardı etmemesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Covid-19 pandemic results in social, economical and psychological problems that affect the life satisfaction of individuals. The goal of the study is to investigate the relationships between psychological flexibility, self-compassion, and life satisfaction during the pandemic to contribute to the literature on understanding the significance of psychological flexibility and self-compassion as internal resources and possible contributors to life satisfaction. Convenience sampling was applied in the current study and reached the sample of 266 adults (188 females and 78 males, aged 18–55 years). Participants completed measures of The Satisfaction with Life Scale, Self-Compassion Scale Short Form and Psychological Flexibility Scale. Results revealed that self-compassion has a significant correlation with psychological flexibility including the subscales of committed action and values, mindfulness, defusion and self as context. Multiple regression analysis indicated that psychological flexibility and self-compassion predict 14.7% of the variance of life satisfaction. The results support the relationship between psychological flexibility, self-compassion and life satisfaction during the pandemic. In order to increase life satisfaction and psychological well-being during the pandemic, individuals should not ignore increasing flexibility and self-compassion.

Keywords