Tasarım Geliştirme Sürecinde Görsel Algının Rolü

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3399-3415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazırlanan bu çalışma Görsel Algı Kavramının tasarım geliştirme sürecindeki rolüne odaklanarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda öncelikle çalışmanın ana konusu olan algı kavramına değinilerek, bu kavram içerisinde yer alan algıyı etkileyen faktörlere yer verilmiş, hazırlanan çalışma ile daha çok ilintili olduğu düşünülen algı kuramlarına yer verilmiştir. Algı kuramları içerisinde yer alan Gestalt Görsel Algı Kuramı, Olasılıklı Öğreti Kuramı, Bilişimsel Algı Kuramı, Nöropsikolojik Algı Kuramı Doğrudan Algı Kuramı, Yapılandırmacı Görsel Algı Kuramına değinilerek Algı kavramının ilintili olduğu düşünülen alanlara da yer verilmiştir. Bu kuramların hazırlanan çalışma ile ilgisi ortaya konulduktan sonra, tasarım geliştirme sürecindeki rolleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Bu çalışma da literatür taraması yöntemi kullanılmış olup, çalışma ile ilgili kaynaklar taranmış,  çalışmanın kavramsal yapısı bu şekilde oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin düzenlenmesinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Buna göre içerik analizinde amaç, elde edilen verilerin çözümlenmesine yardımcı olacak ilişkilere ulaşmaktır.

Araştırma süreci, ayrıntılardan genel temalara tümevarımsal olarak inşa edilen veri analizini ve araştırmacının verilerin anlamını yorumlamasını içerir(Creswell, 2002:22-211). Araştırmacının verilerden ne öğrendiğine dayalı olan belirli bir odağa doğru yavaş, esnek bir gelişimi destekler. Temellendirilmiş kuram araştırmacının veriler ve bağlam üzerine sürekli düşünmesinden doğar. Araştırmacı nitel verileri toplar ve analiz ederken yeni kavramlar geliştirir, başlıca yapılar için tanımlar formüle eder ve onlar arasındaki ilişkiler üzerine düşünür. Sonunda, kavramları ve yapıları bağlantılandırarak kuramsal ilişkiler oluşturur(Neuman, 2014:260-273).

Keywords

Abstract

This study was created by focusing on the role of the Concept of Visual Perception in the design development process. In this context, first of all, the concept of perception, which is the main subject of the study, is mentioned, the factors affecting perception in this concept are included, and the theories of perception that are thought to be more related to the prepared study are included. Gestalt Visual Perception Theory, Probabilistic Doctrine Theory, Computational Perception Theory, Neuropsychological Perception Theory, Direct Perception Theory, Constructivist Visual Perception Theory, which are among the perception theories, and the fields that are thought to be related to the concept of Perception are also included. After revealing the relevance of these theories to the prepared study, their role in the design development process has been tried to be revealed.

In this study, the literature review method was used, the sources related to the study were scanned, and the conceptual structure of the study was formed in this way. Content analysis method was used to organize the obtained data. Accordingly, the purpose of content analysis is to reach relationships that will help analyze the obtained data.

The research process includes data analysis built inductively from details to general themes and the researcher's interpretation of the meaning of the data (Creswell, 2002:22-211). It supports a slow, flexible development towards a specific focus based on what the researcher learns from the data. Grounded theory arises from the researcher's constant reflection on data and context. While collecting and analyzing qualitative data, the researcher develops new concepts, formulates definitions for major constructs, and reflects on the relationships between them. Finally, it creates theoretical relations by linking concepts and structures (Neuman, 2014:260-273).

Keywords