Moda Endüstrisinde Post-Pandemi Döneminde Sürdürülebilirliğe Yönelik Yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:23:03.0
Language : Türkçe
Konu : Moda Tasarım
Number of pages: 3269-3277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’da doğal kaynakların sınırsız olmadığı ve bu kaynakların dikkatli kullanılmadığı takdirde tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfının önlenmesi, tüketimin bilinçli yapılması ve beşikten beşiğe anlayışın benimsenmesi gibi sebepler sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı; çevre, ekonomi, sosyo-politik gibi birçok alanı kapsayan ve yaşamın her alanını yakından etkileyen küresel bir kavram haline gelmiştir. Dünya’da hızla büyüyen ekolojik ayak izi sürdürülebilirlik kavramının önemini her geçen gün hatırlatmaktadır. Özellikle de dünya genelinde yaşanan pandemi dönemi ve sonrası birçok alanda sürdürülebilir çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Moda endüstrisi kullanıcılara yönelik üretim yapan, bir endüstridir. Post-pandemi olarak adlandırılan pandemi sonrası dönem her alanda olduğu gibi moda endüstrisini de etkilemiş ve bu yeni duruma ayak uydurmak için tasarım ve üretimde sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımlar birçok moda firması tarafından benimsenmeye başlanmıştır.  Betimsel tarama yöntemine dayalı bu çalışma ekseninde; moda endüstrisinde sürdürülebilirlik kavramının önemini ortaya koymak amacıyla post-pandemi döneminde moda endüstrisinde sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımların neler olduğu incelenerek açıklanmaya çalışılmış ve sürdürülebilir kavramının moda endüstrisi için önem teşkil ettiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

There is no doubt that natural resources in the world are not unlimited and these resources will be exhausted if they are not used carefully. The concept of sustainability, which emerged as a result of reasons such as preventing waste of resources, making consumption consciously and adopting a cradle-to-cradle understanding; It has become a global concept that covers many areas such as the environment, economy, socio-political and closely affects all areas of life. The rapidly growing ecological footprint in the world reminds the importance of the concept of sustainability day by day. In particular, it is seen that sustainable studies have gained momentum in many areas during and after the pandemic process throughout the world. The fashion industry is a giant industry that produces for the target audience and tries to keep up with possible conditions. The post-pandemic period, called the post-pandemic, has affected the fashion industry as well as in every field, and approaches to sustainability in design and production have begun to be adopted by many fashion companies in order to keep up with this new situation. In this study axis based on descriptive scanning method; In order to reveal the importance of the concept of sustainability in the fashion industry, the new approaches to sustainability in the fashion industry in the post-pandemic period have been examined and tried to be explained.

Keywords