Terörizm ve Siber Uzay

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:16:19.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 3100-3112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma terörizmin siber uzayda ne amaçla ne oranda ve nasıl faaliyet gösterdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yapılan araştırmadaki motivasyon, terörizm ile internet ve siber uzay arasındaki ilişkinin güncel mevcut durumunun tespitiyle hem kavramsal hem de politik çalışmalara bir alt yapı oluşturma hedefimizdir. Çalışmanın hipotezi, terörizmin her geçen zaman siber uzayda varlığını ve etkinliğini artırdığıdır. Hipotez testinde kullanılan yöntem olarak literatür taraması ve örnek olayların analizi yoluyla bilimsel verilerden faydalanılmıştır. Bu konuda alanda kaleme alınmış yerli literatürün ötesinde yabancı literatür de incelenmiştir. Zira bu konudaki güncel literatür ağırlıklı olarak İngilizcedir. Hipotez testinde aynı zamanda sayısal ve oransal veriler de kullanılarak veri çeşitliliğinin ve objektifliğinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Araştırma neticesinde terörizmin siber uzayı her geçen gün daha fazla oranda ve yoğunlukta kullanıldığı anlaşılmıştır. Terörizmin günümüzde siber uzayı, haklı gördükleri davalarının propagandasını yapmak, örgüt içi iletişim kurmak, örgüte yeni üye kazanmak, eylemler gerçekleştirmek için bilgi ve istihbarat toplamak ve paylaşmak, örgüt içi eğitim vermek hem eylemsel hem de örgütsel planlama yapmak ve örgüt içi koordinasyonu sağlamak, eylemlerin ve örgütün finansmanını sağlamak amaçları ile kullandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal how and for what purpose terrorism operates in cyberspace. The motivation in the research conducted for this purpose is to establish an infrastructure for both conceptual and political studies by determining the current state of the relationship between terrorism and internet and cyberspace. The hypothesis of the study is that terrorism increases its presence and effectiveness in cyberspace with each passing day. As the method used in hypothesis testing, scientific data was used through literature review and analysis of case studies. In addition to the domestic literature on this subject, foreign literature has also been examined. Because the current literature on this subject is mainly in English. In the hypothesis test, numerical and proportional data were also used to reveal the diversity and objectivity of the data. As a result of the research, it has been understood that terrorism uses cyberspace more and more every day. Today, cyberspace of terrorism is used to propagate the cases they deem justified, to communicate within the organization, to recruit new members to the organization, to gather and share information and intelligence to carry out actions, to provide in-organization training, to make both operational and organizational planning and to ensure intra-organizational coordination. It has been reached the results that the organization uses it for the purpose of financing.

Keywords