Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Okul Öncesi Öğretmenleriyle Yaşadıkları Sorunlar

Author :  

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:15:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3075-3087
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan okul yöneticilerinin öğretmenlerle yaşadıkları yönetsel sorunları incelemek amacıyla yapılmıştır. Yönetim süreçlerinden karar alma, planlama, eşgüdüm, örgütleme, iletişim, etkileme, değerlendirme süreçlerinde öğretmenlerle hangi problemlerin yaşandığı detaylı olarak ele alınmıştır. Her bir yönetim süreci araştırmanın alt problemlerini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi Hatay ili Erzin ilçesinde çalışan bağımsız anaokulu ve bünyesinde anasınıfı bulunan 9 okul yöneticisidir. Araştırmada kullanılan veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yüz yüze yapılmıştır. Görüşmelerde ses kaydı yapılmış yapılan ses kayıtları bilgisayar ortamında yazıya geçirilmiş ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgulardan yola çıkılarak ulaşılan yönetim süreçlerinde öğretmenlerle yaşanan sorunlar incelendiğinde öğretmenlerin motivasyon eksikliği, gönüllülük, hizmet içi eğitimlere katılmak istememe, sosyal medya kullanımı, öğretmenlerin öğretim programları konusunda kendilerini yenilemek istememeleri temel sorunlar olarak saptanmıştır. Bu sorunlara çözüm olarak da öğretmenlerin motivasyonlarını artıracak bakanlık düzeyinde teşviklerin işe yarayacağı düşünülerek çözüm önerisi olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted to examine the administrative problems experienced by school administrators working in pre-school education institutions with teachers.  The problems are experienced with teachers in the processes of decision-making, planning, coordination, organization, communication, influencing and evaluation, which are among the management processes, are discussed in detail.  Each management process formed the sub-problems of the study. The sample of the study is an independent kindergarten working in Erzin district of Hatay province and 9 school administrators with a nursery class.  The data used in the research were made face to face with a semi-structured interview form.  Audio recordings were made during the interviews, the audio recordings were transcribed in the computer environment and analyzed with the content analysis method. When the problems experienced with the teachers in the management processes reached based on the findings were examined, the main problems were determined as the lack of motivation, volunteerism, unwillingness to participate in in-service trainings, use of social media, and teachers' unwillingness to renew themselves in the curriculum.

As a solution to these problems, it has been presented as a solution proposal, considering that the incentives at the ministry level that will increase the motivation of teachers will work.

Keywords


 • 1. Ağaoğlu, E. (2002). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Z. Kaya, (Ed), Sınıf yönetimi (s. 1-42) içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • 2. Akyüz, Y. (1996). Anaokullarının Türkiye’de kuruluş ve gelişim tarihçesi. Milli Eğitim Dergisi, 132, 7-13.

 • 3. Balcı, A. (2010). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.

 • 4. Başar, H. (2005). Okulda denetim. Y. Özden (Ed.). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı (s. 147-159) içinde (2. bs). Ankara: PEGEMA Yayıncılık.

 • 5. Büte, M. (2007). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısında okul yönetimi süreçlerinin işleyişi, sorunlarla başa çıkma yolları (Mersin ili merkezi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

 • 6. Büte, M. & Balcı, F. A. (2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4 (4) , 485-511

 • 7. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989). Resmi Gazete.Sayı: 22184. Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme

 • 8. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü (UNESCO) (1945). Resmi Gazete.Sayı: 6316. Erişim adresi: https://www.unesco.org.tr/Pages/97/150/UNESCO-Kurulu%C5%9F-S%C3%B6zle%C5%9Fmesi

 • 9. Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • 10. Çelik, M. & Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 172-190.

 • 11. Demircan Aydın, Z. (2017). Öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimi değerlendirmeleri ve bu alanda yaşanılan yönetimsel sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 12. Ertan Kantos, Z., Oğuz Çuhadaroğlu, E. &Taşdan, M. (2009). İlköğretim okulları yöneticilerinin yönetim biçimlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri (nitel bir araştırma). Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 393402.

 • 13. Fidan, N. & Erden, M. (2002). Eğitime giriş. Alkım Yayıncılık.

 • 14. İlgar, L. (2005). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

 • 15. Kahramanoğlu, E. (1990). Genel liselerdeki yönetim uygulamalarının çağdaş yönetim anlayışı açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • 16. Kay, M. A. (2015). 2013 okul öncesi eğitim programlarındaki kazanımların uygulamadaki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

 • 17. Kurtkan, A. (1977). Sosyolojik açıdan eğitim yolu ile kalkınmanın esasları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2262.

 • 18. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Sayı: 14574. Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

 • 19. Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

 • 20. Milli Eğitim Bakanlığı (2004). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. 08/06/2004 tarihli Resmi Gazete.

 • 21. Milli Eğitim Bakanlığı. (1993). XIV. Milli eğitim şurası okulöncesi eğitim komisyon raporu. İstanbul: M.E.B Yayınları.

 • 22. Oktay, A. (1990). Türkiye’de okulöncesi eğitim. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 151-160.

 • 23. Oktay, A. (2003). Okulöncesinde temel kavramlar, okulöncesi eğitimin amaçları ve temel ilkeleri. Özel öğretim yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

 • 25. Poyraz, H. & Dere, H. (2006). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • 26. Savaş Ülküer, N. (1989). Anasınıflarında kalite ve bölgelerarası farklılıklar. Eğitim ve Bilim, 13 (71).

 • 27. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). Resmi Gazete. Sayı: 10859. Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=42

 • 28. Turaşlı, N. K. (2007). Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. G. Haktanır (Ed.). Okul öncesi eğitime giriş (s. 1-24) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • 29. Toprakçı, E. & Arslan, M. (2016). Yönetim süreci bağlamında sendikalardaki eğitsel faaliyetlerin yönetimi (yasal belgeler temelinde bir analiz). Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-13.

 • 30. Yavuzer, H. (2003). Çocuğu tanımak ve anlamak. Ankara: Remzi Kitapevi.

 • 31. Zembat, R. (1994). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici özellikleri. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 313-323.

                                                                                                    
 • Article Statistics