Saklıkent Kanyonu’nun (Seydikemer-Muğla) Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:12:31.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 3016-3024
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Saklıkent Kanyonu’nun (Seydikemer-Muğla) Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme, adlı çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin Saklıkent Kanyonu’nu nasıl algıladıkları ve betimlediklerine odaklanılarak Saklıkent Kanyonu’nun turizm potansiyelinin kullanımına yönelik çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Saklıkent Kanyonu, Güneybatı Anadolu’da Muğla ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Kanyon, 29° 24’20”-29° 32’ 10” doğu meridyenleri ile 36° 24’ 35”-36° 28’ 25” kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır. Kanyonun kuzeyinde, Akdağ ve onun batıya uzantısı olan yamaçları; doğusunda, Elmalı Polyesi; güneyinde, Dumanlı Dağı; batısında Eşen Ovası yer almaktadır. Saklıkent Kanyonu’na gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin doğal güzellikleri görmek, tavsiye, merak, turistik gezi, vakit geçirmek amacı ile geldikleri; kanyonun yakın çevresinde bulunan Gizlikent Şelalesi, Tlos Antik Kenti, Yakapark, Dalyan, Letoon-Xanthos, Ölüdeniz, Patara Antik Kenti, Kelebekler Vadisi, Girmeler Kaplıcası, Seydikemer ve çevresi, Göcek, Karadere Plajı, Girdev Yaylası, Faralya ve Kabak Koyu'nun ilgilerini çektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yöre halkının samimi, sıcakkanlı, güler yüzlü, nazik, yardımsever ve çalışkan olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Saklıkent Kanyonu ile ilgili olarak çevre kirliliği, pahalılık, çok kalabalık olması, ulaşım/yol, güvenlik, otopark gibi sorunların olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu sorunların çözümü ve Saklıkent Kanyonu’nun potansiyelinin daha etkili kullanılabilmesi için tanıtım ve reklam, yol ve çevre düzenlemesi, otopark alanlarının oluşturulması, aktivite, yakın çevrenin doğal ve kültürel değerleri ile entegrasyon, kanyon turizmi ile ilgilenenlerin eğitimi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In the study titled An Evaluation on the Tourism Potential of Saklikent Canyon (Seydikemer-Mugla), phenomenology, a qualitative research design, was used. The study aimed to make inferences about the use of the tourism potential of Saklikent Canyon by focusing on how the local and foreign tourists perceive and describe Saklikent Canyon. Saklikent Canyon is located in the Southwestern Anatolia within the borders of Mugla province. The canyon is between 29° 24’20”-29° 32’ 10” eastern latitudes and 36° 24’ 35”-36° 28’ 25” northern longitudes. There is Akdag to the north of the canyon and its slopes extending to the west, Elmali Polje to the east, Dumanli Mountain to the south, and Esen Plain to the west. It was concluded that the local and foreign visitors of Saklikent Canyon came to see the natural beauties as a result of an advice, due to curiosity, for touristic trip, and to spend time, and that Gizlikent Waterfall, Tlos Ancient City, Yakapark, Dalyan, Letoon-Xanthos, Oludeniz, Patara Ancient City, Butterfly Valley, Girmeler Spa, Seydikemer and its surroundings, Gocek, Karadere Beach, Girdev Plateau, Faralya and Kabak Bay, located in the immediate vicinity of the canyon, attracted their attention. In addition, they expressed that the local people were sincere, friendly, polite, kind, helpful and hardworking. It has been revealed that there are problems regarding Saklikent Canyon such as environmental pollution, high prices, being too crowded, transportation/road, security, and parking. In order to solve these problems and to use the potential of Saklikent Canyon more effectively, promotion and advertising, road and landscaping, creation of parking areas, organizing activities, integration with the natural and cultural values of the immediate environment, training of those interested in canyon tourism are proposed.

Keywords


 • 1. Akşit S. (2007). Doğal Ortam Duyarlılığı Açısından Sürdürülebilir Turizm, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 441-460.

 • 2. Aydınözü, D., İbret, B. Ü. & İmat, F. (2012). Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöremiz: Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları. I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 137- 146). Erzurum.

 • 3. Aylar, F.-Çoban, A. (2006). “İncesu Yarma Vadisi (Ortaköy-ÇORUM)”, Marmara Coğrafya Dergisi, 14,121- 136, İstanbul.

 • 4. Bozyiğit, R. (1997). Eşen Çayı Havzasının Jeomorfolojisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul.

 • 5. Buckley, R. (2010). ‘Environmental Inputs and Outputs in Ecotourism: Geotourism with a Positive Triple Bottom Line? ‘, Journal of Ecotourism, Vol.2, No. 1, pp. 76-82.

 • 6. Collin P.H. (2004). Dictionary of environment&ecology. 265, Bloomsburypublishingplc, London.

 • 7. Diker, O-Taşkın Deniz, T.- Çetinkaya, A. 2016, Jeoturizm Kapsamında Safranbolu’da Coğrafi Kaynakların Değerlendirilmesi ve Safranbolu Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 334-348

 • 8. Doğan, U.-Koçyiğit, A. (2018). Morphotectonic Evolution of Maviboğaz Canyon and Suğla Polje. SW Central Anatolia, Turkey. Geomorphology 306, 13-27.

 • 9. Erdoğan, N. (2003). Ekoturizm ve Yaban Hayatı, İstanbul: Erk Yayıncılık.

 • 10. Godfrey, K. B. (1996). Towards Sustainability? Practicing Responsible Tourism. U.S.A, WB: Lynn Harrison.

 • 11. Güngör, Ş. (2018). İç Anadolu Bölgesi’nin Turizm Coğrafyası. Ö. Sertkaya Doğan ve E. Duran (Editörler), Türkiye Turizm Coğrafyası içinde (s 501-541). Çanakkale: Paradigma Akademi.

 • 12. Güngör, Ş. ve Vural, E. (2021). Sürdürülebilir Turizm ve Planlaması. M. Doğan, M. Köse ve F. Ayhan (Editörler), Coğrafi Planlama içinde (s 131-148). Ankara: Pegem Akademi.

 • 13. Heggie, W. T. (2009). Geotourism and Volcanoes: Heath HazardsFacing Tourists at Volcanic and Geothermal Destinastions, Travel Medicine and Infectious Disease, 7, pp. 257-261

 • 14. İbret, B.Ü.-Cansız, E. (2016). Kanyon Turizmi ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöre: Küre Ersizlerdere- Karacehennem Kanyonu, Maramara Coğrafya Dergisi, 34, 107-117, İstanbul.

 • 15. Kuter, N. & Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo- Kültürel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2): 146-156.

 • 16. Nazik, L., (2010). Türkiye Morfolojisinde Kanyonlara Yeni Bir Yaklaşım: Mağara Kanyonlar. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 11-13 Ekim, Afyonkarahisar.

 • 17. Özdemir, M. A., Şenkul, Ç. (2008). İscehisar-Afyon Çevresinde Jeomorfolojik Anıt Şekillerin Turizm Potansiyeli. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, (Prof. Dr. Mehmet Ardos anısına), (s. 154-166). Çanakkale.

 • 18. Özgüç, N. (2003). Turizm Coğrafyası Özellikler-Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.

 • 19. Öztürk, B. (2005). Çarşamba Çayı Boğazı’nın (Suğla ve Konya Ovası) Oluşum ve Gelişim Özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 45, s.1-15, İstanbul.

 • 20. Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (Ed). Ankara: Pegem Akademi.

 • 21. Soykan, A. (1996). Kepsut-Susurluk Kuzeyi Arasında Susurluk Çayı Vadisinin Jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, 31, 115-138, İstanbul.

 • 22. Şengün, M.T. (2011). Saklikent Canyon (Fethiye- Turkey), Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, 571- 579.

 • 23. Tandoğan, A. (1988). İncesu Vadisinde (Çayeli) Coğrafya Gözlemleri, A.Ü. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 11, 91-110, Ankara.

 • 24. Tolungüç, A. (1990). Turizm'de Tanıtım ve Reklam, İstanbul: Mediacat Yayınları.

 • 25. Tuna, M. (2007). Turizm, Çevre ve Toplum (Marmaris Örneği), Ankara: Detay Yayıncılık.

 • 26. Turoğlu, H., Özdemir, H. (2005). “Bartın İlinin Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi” Doğu Coğrafya Dergisi, 13, 97-116.

 • 27. Ulusan, Y.&Bathan, O. (2010). Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 243-260.

 • 28. Weaver, D. (1999). Magnitude of Ecotourism in Costa Rica and Kenya. Annals of Tourism Research, 792- 816.

 • 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

                                                                                                    
 • Article Statistics