Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Öğretmen Devamsızlığının Nedenleri ve Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-102
Number of pages: 2992-3006
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğretmen devamsızlığının nedenleri ve çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi yapılırken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir ili Karesi ilçe merkezinde bulunan okullarda görevli yönetici ve öğretmenlere uygulanmıştır. Görüşme yapılan kişi sayısı  20 kişidir.

Araştırma, nitel bütüncül çok durum desenli betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmış araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış Balıkesir ili Karesi ilçe merkezinde devlet okullarında görev yapmakta olan 10 görevli yönetici ve 10 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri tema analizi, vaka analizi ve betimsel analizle çözümlenmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen devamsızlık yapma sebeplerinin “Hastalık nedeniyle, akraba ölümü, eğitim nedeniyle ve diğer nedenlerle ”olduğu, öğretmenlerin yaptığı devamsızlıkların eğitimin kalitesini olumsuz etkilediği, öğrencilerin derslerden soğuduğu ve uyum sorunu yaşandığı, devamsızlık yapan kişinin dışlandığı, öğretmenler arasında dostluk oluşmasına engel olduğuveiletişim sorununa neden olduğu, devamsızlıkların okul yöneticisi ile öğretmenler arasındaki ilişkiyi bozduğu, güven kaybına neden olduğu ve hoşnutsuzluk yarattığı, öğretmen devamsızlığının iyileştirilmesi ve önlenmesi için öğretmenlerin mazeret izinlerinde  yeniden düzenlenmeye gidilmesi gerektiği, öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiği, öğretmenler ve okul yöneticileri arasında iletişim kurulması gerektiği, öğretmenlerin ulaşım sorununun giderilmesi gerektiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this research, the test of teacher absenteeism of school administrators and teachers and solution suggestions were made. Qualitative research methods were used in the research. Content analysis was used while analyzing data in the research. The study group of the research was applied to the administrators and teachers working in the schools in Karesi district center of Balıkesir. The number of interviewers is 20 people.

The research was carried out by qualitative holistic multi-case pattern descriptive survey method. The semi-structured Balıkesir province Karesi district center consists of 10 administrators and 10 teachers who work in public schools. The research data were analyzed by theme analysis, case analysis and descriptive analysis.

According to the research results; The reasons for teacher absenteeism are "due to illness, death of relatives, due to education, and other reasons", teachers' absenteeism negatively affect the quality of education, students are dismissed from lessons and adaptation problems, the absentee is excluded, friendship between teachers is prevented and communication problems are caused. absenteeism disrupts the relationship between school administrators and teachers, causes loss of trust and creates discontent, teachers 'excuse leave should be reorganized in order to improve and prevent teacher absenteeism, teachers' salaries should be improved, communication between teachers and school administrators should be established. It seems that the problem should be resolved.

Keywords