Tarım-Gıda Tedarik Zincirinin Sürdürülebilir Scor Performans Değerlendirmesi: Tarım İşletmesi Örneği

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:08:07.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Number of pages: 2961-2970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gıda sistemleri doğası gereği doğrusal olmayıp son derece dinamik bir yapıya sahip karmaşık sistemlerdir. Bu çerçevede bir gıda sistemi, gıdanın üretim öncesi, üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlanması ve tüketimi ile ilgili tüm unsurları ve ilgili faaliyetleri içermektedir.  İklim değişikliği mevcut durumda tarım-gıda tedarik zincirinde gıda güvencesini olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı gıda sisteminin sürdürülebilirliği için tarım sektörünün performansının değerlendirilmesi ve çevresel etkileri iyileştirmeye yönelik kaynak kullanımında daha verimli süreçlerin tasarlanması önemlidir. Tedarik zinciri konseyi tarafından geliştirilen SCOR modeli ile problemlerin kök analizi gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda çalışmada Sürdürülebilir SCOR metrikleri ile bir tarım işletmesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde tedarik zinciri performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada uzman görüşleri alınarak belirlenen SCOR metriklerinin AHP yöntemi ile ağırlıkları belirlenmiştir. İkinci aşamada ise bir tarım işletmesinin mevcut performans ölçütlerinin normalizasyonu Snorm De Beer yöntemi ile yapılarak tarım iletmesinin performans düzeyi trafik ışığı yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sürdürülebilir SCOR metriklerinin tarım-gıda tedarik zincirine uygulamasının ilk örneğini oluşturan bu çalışma Türkiye’deki tarım-gıda tedarik zincirlerinin performans ölçümünde bir kaynak olması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Food systems are not linear in nature, they are complex systems with an extremely dynamic structure. In this framework, a food system includes all elements and related activities related to pre-production, production, processing, distribution, preparation and consumption of food. Climate change currently negatively affects food security in the agri-food supply chain. Therefore, for the sustainability of the food system, it is important to evaluate the performance of the agricultural sector and to design more efficient processes in resource use to improve environmental impacts. Root analysis of problems can be performed with the SCOR model developed by the supply chain council.For this reason, the aim of this study is to evaluate the supply chain performance of an agricultural enterprise within the framework of sustainable development with SustainableSCOR metrics. In this study, the weights of the SCOR metrics determined by taking expert opinions were determined by the AHP method. In the second stage, the normalization of the current performance criteria of an agricultural enterprise was made with the Snorm De Beer method and the performance level of the agricultural enterprise was evaluated by the traffic light method. This study, which constitutes the first example of the application of sustainableSCOR metrics to the agri-food supply chain, is aimed to be a resource in the performance measurement of the agri-food supply chains in Turkey.

Keywords