Ürün Ülke İmajının Tüketici Güvenine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:07:39.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 2914-2921
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin önündeki kısıtlar büyük oranda kalkmıştır. İnternet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte ulusal pazarlarda yerel ürünlerin yanında çok sayıda yabancı orijinli ürünler de yerini almakta ve tüketiciler artık daha fazla alternatif arasından seçimlerini yapabilmektedirler. Tüketiciler açısından ürün çeşitliliğinin artmış olması tamamen olumlu bir olgu gibi görünse de satın alma sürecinde karar vermeyi güçleştirebilmektedir. Tüketicilerin bu tür çok alternatifli seçim koşullarında karar verme sürecini kolaylaştırmak ve kısaltmak üzere kullandıkları dışsal ipuçlarından biri de ürün ülke orijinidir.

Bu çalışmada hizmet sektöründe ürün ülke imajının tüketicini güvenine, marka bilinirliği ve hizmet türü ile ortak etkisinin araştırılması amaçlanmış ve bu doğrultuda ürün ülke imajının ürüne özel etkisi dikkate alınarak bankacılık ve GSM Operatör olarak iki farklı hizmet türüne çalışmada yer verilmiştir. Araştırmanın ana kütlesi Uşak Üniversitesi öğrencileri olarak belirlenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen toplam 400 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada marka bilinirliği ve ülke grup içi (within-subjects design), hizmet türü ise gruplar arası (between-subjects design) olmak üzere karma faktöriyel tasarım (mixed factorial design) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ülke orijinin hizmete duyulan güven üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda ülke orijini ve marka bilinirliğinin hizmet duyulan güvene ortak etkisi anlamlı bulunmuştur. Ancak ürün ülke orijininin hizmet olan etkisinin ürün türüne göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

With globalization, the restrictions in front of international trade have been removed to a large extent. With the widespread use of the Internet, many products of foreign origin are taking their place in national markets as well as local products, and consumers can now choose from more alternatives. Although the increase in product variety seems to be a completely positive phenomenon for consumers, it can make it difficult to make a decision in the purchasing process. One of the external cues used by consumers to facilitate and shorten the decision-making process in such multi-alternative selection conditions is the country of origin of the product.

In this study, it is aimed to investigate the common effect of product country image on consumer trust, brand awareness and service type in the service sector, and in this direction, considering the product-specific effect of product country image, two different service types as banking and GSM Operator are included in the study. The main population of the research was determined as Uşak University students. A total of 400 students determined using the convenience sampling method constitute the sample of the research. In the research, mixed factorial design was used as brand awareness and within-group (within-subjects design) and service type (between-subjects design). As a result of the research, it has been determined that the country of origin has a significant effect on the trust in the service. At the same time, the joint effect of country origin and brand awareness on service trust was found to be significant. However, it has been determined that the effect of product country origin as service does not differ according to the product type.

Keywords