Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:07:20.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2907-2913
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumdaki bireylerin sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük gibi değerlerin kıymetini bilmeleri için değerler eğitimi konusunda sistemli bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Bu anlamda değerler eğitimi açısından etkili derslerden biridi de sosyal bilgiler dersidir. Bu çalışma ise sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimiyle ilgili görüşlerini incelemektedir. Nitel nitel araştırma yaklaşımına dayalı fenomenolojik desen kapsamında yürütülen çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Katılımcılar, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Batman Merkez ilçelerdeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretim programında var olduğu düşünülen değerleri adil olmak, yardımseverlik, vatanseverlik, sorumluluk, saygı, barış, dürüstlük, bilimsellik, duyarlılık ve çalışkanlık olarak sıraladıklarını, bu süreçte değerleri öğrencilere aktarmak için ağırlıklı olarak biyografi inceletme, araştırma yaptırma, telkin ve model olma gibi yöntemler kullandıkları ve var olduğunu düşündükleri değerleri öğrencilere aktarırken ailenin yetersizliği, programın yetersizliği, okulun fiziksel ve altyapı eksikliği ve öğrencilerin ilgisizliği gibi konularda sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In order for individuals in the society to appreciate values ​​such as love, respect, tolerance and honesty, they should be systematically trained in values ​​education. In this sense, one of the effective courses in terms of values ​​education is the social studies course. This study examines the opinions of classroom teachers about values ​​education in social studies course. In the study carried out within the scope of the phenomenological design based on the qualitative qualitative research approach, the data were obtained by semi-structured interview technique. Participants consist of 15 classroom teachers working in primary schools in Batman Central districts in the 2021-2022 academic year. Research data were analyzed through content analysis. According to the findings, the teachers listed the values ​​that are thought to exist in the social studies curriculum as being fair, benevolence, patriotism, responsibility, respect, peace, honesty, scientific, sensitivity and hard work, and in this process, in order to transfer the values ​​to the students, mainly biography examination, research, suggestion. It was determined that they used methods such as modeling and modeling, and while transferring the values ​​they thought to exist to the students, they experienced problems such as the inadequacy of the family, the inadequacy of the program, the lack of physical and infrastructure of the school, and the indifference of the students.

Keywords