Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Terkinin Sebepleri

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4455-4464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul terkinin nedenleri, sonuçları ve önlenmesine yönelik önerilerin öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesidir. Bu çalışmada nicel çalışma yöntemi ile tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 120 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi ise 108 katılımcıdan oluşturulmuştur. Örneklem grubu basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul terkine yönelik tutumlarını belirlemek için Küçükarslan (2019) tarafından geliştirilen “ölçek kullanılmıştır.  Öğretmenlerin ifadeleri genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin maddi durumlarının iyi olduğu ifade edilebilir. Araştırmadan elde edilen önemli bulgular: ölçekteki ifadelerde; aile içi geçimsizlik ve şiddet konusu öğrencilerin okulu terkini etkileyen en önemli neden olmuştur. Diğer nedenler ise eğitime devam konusunda ailenin öğrenciyi ikna etmekte zorlanması ve aile ile okul arasında yaşanan iletişim eksikliği konusu olmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the causes, consequences and suggestions for the prevention of early leaving based on student opinions. In this study, quantitative study method and scanning model were preferred. The universe of the research consists of 120 students studying in the 2021-2022 academic year. The sample consisted of 108 participants. The sample group was selected by simple random sampling method. The scale developed by Küçükarslan (2019) was used to determine the attitudes of the teachers participating in the study towards early leaving. When the statements of the students are evaluated in general, it can be stated that the financial situation of the students is good. Important findings obtained from the research: In the expressions on the scale; Domestic discord and violence were the most important reasons for students to drop out of school. Other reasons were the difficulty of the family in convincing the student about continuing education and the lack of communication between the family and the school.

Keywords