Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunların İncelenmesi (Şanlıurfa Haliliye Örneği)

Author :  

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:21:39.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 2795-2817
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu sürecinde sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne dair önerilerin geliştirilmesi bu araştırmanın amacıdır. Araştırma Şanlıurfa Haliliye ilçesindeki sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır. Haliliye merkez ilkokullarda görev yapan ve araştırmanın örneklemini oluşturan 40 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin en az 4 yıl görev yapmış vegörevli olduğu yıllarda sınıfında Suriyeli öğrenci bulunması katılım ölçütleri olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu; eğitim düzeyi, cinsiyet ve kıdem yılı gibi farklı demografik özelliklere sahip öğretmenler arasından seçilerek oluşturulmuştur. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun birinci bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümde ise Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumu sürecinde sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerine dönük sorular sorulmuştur. Veriler 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel veriler ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar arasında dil engeli sorununun öne çıktığı, dil engeli nedeniyle öğrencilerin akademik başarılarının düşük olduğu, öğrencilerin kendilerini yeterince ifade edememelerinden kaynaklı şiddet eğilimi gösterdikleri belirtilmiştir. Dil engelinin velilerle iletişimde zorluklara neden olduğu görülmüştür. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine dâhil edilmesi neticesinde öğrencilerde süreç içinde olumlu değişimlerin gözlemlendiği, ancak sınıflarda öğrenci sayılarının artmasına bağlı olarak sınıf yönetiminde zorlukların yaşandığı belirtilmiştir. Suriyeli öğrenci sayısının bazı sınıflarda Türk öğrenci sayısını aştığı görülmüştür. Suriyeli öğrencilerin eğitime dâhil edilmeden önce Türkçeyi öğrenmeleri ve Suriyeli velilerin deTürkçe dil kurslarına alınmaları önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the problems experienced by classroom teachers in the process of integration of Syrian students into the Turkish education system and to develop suggestions for their solution. The research covers the classroom teachers in Şanlıurfa Haliliye district. 40 classroom teachers working in Haliliye central primary schools and constituting the sample of the research were interviewed. The participation criteria were determined as the classroom teachers who had worked for at least 4 years and the presence of Syrian students in their class during the years they were on duty. Working group; It was created by choosing among teachers with different demographic characteristics such as education level, gender and seniority.
A semi-structured interview form was used in the research. In the first part of the form, demographic information was asked, and in the second part, questions were asked about the determination of the problems experienced by the classroom teachers in the process of adaptation of the Syrian students to the Turkish education system and suggestions for solutions. The data were collected through interviews held in the spring semester of the 2021-2022 academic year. The case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. Interview technique was used in data collection. Qualitative data were analyzed and interpreted in detail.
According to the data obtained, it was stated that the language barrier problem came to the fore among the problems experienced by the classroom teachers, the academic success of the students was low due to the language barrier, and the students tended to violence due to their inability to express themselves adequately. It has been observed that the language barrier causes difficulties in communicating with parents. It was stated that as a result of the inclusion of Syrian children in the Turkish education system, positive changes were observed in the students in the process, but there were difficulties in classroom management due to the increase in the number of students in the classrooms. It was observed that the number of Syrian students exceeded the number of Turkish students in some classes. Suggestions were made for Syrian students to learn Turkish before being included in education and for Syrian parents to take Turkish language courses.

Keywords


 • 2. Akyüz, E. (2021). Çocuk Hukuku (8. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

 • 3. Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 1(2), 44-56.

 • 4. Aykut, S. (2020). Suriyeli Göçmen Çocuklarının Dil Becerilerinin ve Okul ile Olan İlişkilerinin Eğitim Sistemine Adaptasyonları Üzerindeki Etkisi ve Okul Sosyal Hizmetinin Önemi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(72),761.

 • 5. Başak, C. (2011). Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler. İç İşleri Bakanlığı Genel Yayın, Ankara.

 • 6. Canpolat, H. ve Arıner, O.H. (2012). Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi. Orsam Raporu 22, Ankara.

 • 7. Creswell, J.W. (2017). Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri (Çev.Özcan,H.), Anı Yayıncılık,

 • 9. Çağlar, T. (2018). Göç Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 26-49.

 • 10. Çelik, Y. (2018). Türkiye'de Suriyeli Çocuklara Yönelik Uygulanan Eğitim Politikalarının İncelenmesi: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • 11. Demir C. (2018). Suriye'de Kara Kışa Dönen Arap Baharı: Küresel ve Bölgesel Güçlerin Yönetimindeki Vekalet Savaşı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • 12. Doğan, A. (2020). Türkiye'de göçün yönetiminde kurumsal yapılanma: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

 • 14. Emin, M.N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. Analiz Dergisi, 2016(153), 1-28.

 • 15. Emin, M.N. (2018). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştığı Sorunlar: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • 16. Ergüven, N. S. ve Özturanlı, B. (2013). Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62(4), 1007-1061.

 • 17. Esen, S. (2020a). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu (Uyumu) ve Yaşanan Sorunlar (Konya İli Örneği), Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya.

 • 18. Esen, S. (2020b). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu (Uyumu) ve Yaşanan

 • 21. İmamoğlu, H.V. ve Çalışkan, E. (2017). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devlet Okullarında İlkokul Eğitimine Dair Öğretmen Görüşleri: Sinop İli Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 529-546.

 • 22. Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de Göç Yaşamış Çocukların Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 216-229.

 • 23. Kılıç, G., ve Özkor, D. (2019). Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu: Durum tespiti ve çözüm önerileri. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul.

 • 24. Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.

 • 25. Kultas, E. (2017). Türkiye’de Bulunan Eğitim Çağındaki Suriyeli Mültecilerin Eğitimi Sorunu (Van İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

 • 26. Mert, S. İ. ve Çıplak, B. (2017). Suriyeli ve Diğer Yabancı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Adaptasyonu ve Okul İçi İletişimlerine Yönelik Bir İnceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,3(2), 68-79.

 • 27. Özyakışır, D. (2013). Göç Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama. Nobel Yayın, Ankara.

 • 29. Sağlam, S.(2006).Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 5(33), 33-44.

 • 30. Sakız Halis, (2016). Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.

 • 31. Şensin, C. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Suriye’den Göçle Gelen Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

 • 32. Tanrıkulu, F. (2018). Suriye krizi sonrası Türkiye’deki sığınmacıların ve göçmenlerin eğitimi: Geçmiş, bugün ve gelecek perspektifleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2585-2604.

 • 33. Tavşancıl ve Aslan, (2001). Sözel Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 • 34. Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi,2(2), 29-63.

 • 36. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1997). Beşeri coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.

 • 39. Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları (2019/15 Nolu Genelge https://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=1

 • 40. YUKK Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm,

 • 41. Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara.

 • 42. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık,

 • 43. Yiğittepe, L. ve Çaykara, Y.H. (2019). “Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları: Türkiye ve İtalya Örneği”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 83-92

                                                                                                    
 • Article Statistics