Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:21:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2786-2794
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişimin okul kültüründe vazgeçilmez bir yeri ve önemi olduğundan, okul örgütünün teşkilat biriminde en üstte bulanan okul müdürlerinin iletişim konusundaki becerilerinin son derece önemli olduğu görülmüş ve öğretmenlerin okul müdürleriyle olan iletişimlerinin araştırılması uygun bulunmuştur. Yapılan çalışmada Diyarbakır il merkezindeki dört merkez ilçede (Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur) resmi okulöncesi eğitim kurumlarında görevli bulunan okulöncesi öğretmenlerinin okul müdürlerine ilişkin iletişim becerileri araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yönteminin durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada, okul müdürlerinin iletişim becerilerini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri incelenmiş ve elde edilen bulgular ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Since communication has an indispensable place and importance in school culture, it was seen that the communication skills of the school principals, who are at the top of the organizational unit of the school organization, are extremely important and it was found appropriate to investigate the communication of the teachers with the school principals.  In this study, the communication skills of preschool teachers working in official preschool education institutions in four central districts (Kayapınar, Yenişehir, Bağlar and Sur) in Diyarbakır city center regarding school principals were investigated.  The research was designed in the case study pattern of the qualitative research method.  In the research, a semi-structured interview form developed by the researcher was used to examine the communication skills of school principals.  As a result of the interviews, the opinions of the teachers on the communication skills of the school principals were examined and evaluations were made in the light of the findings.

Keywords