Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Öz Yeterlik Algıları ile Yer Temelli Eğitime İlişkin Tutumları

Author :  

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:49:12.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 2610-2621
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlik algıları ile yer temelli eğitime ilişkin tutumlarını belirlemektir. Ayrıca bu araştırma ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mesleki kıdem, cinsiyet, görev yaptıkları yerleşim birimi ve mezun oldukları eğitim durumu değişkenleri ile yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlik algıları ve yer temelli eğitime ilişkin tutumları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın katılımcılarını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 281 (105 kadın ve 176 erkek) gönüllü sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2 ölçek kullanılmıştır. Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği (Evrekli, İnel, Balım ve Kesercioğlu, 2009) Eskici ve Özen (2013) tarafından gerekli izinleri alınarak tüm branşlara uyarlamıştır (Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği). Bu çalışma için Eskici ve Özen’den gerekli izinler alınarak sosyal bilgiler öğretmenlerine uygulanmıştır. İkinci ölçek Özkaral ve Mentiş Taş (2018) tarafından geliştirilen “Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği” dir. Özkaral ve Mentiş Taş’tan da gerekli izinler alınarak ölçek uygulanmıştır. Bu araştırmanın verilerinin analizleri SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır.

Araştırma sonucunda yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlik algılarının ve yer temelli eğitime ilişkin tutumlarının mesleki kıdem, cinsiyet, görev yaptıkları yerleşim yeri ve eğitim durumları değişkenlerine göre anlamlı düzeyde değişmediği saptanmıştır. Araştırma önerileri olarak araştırmada tek bir şehirden (Şanlıurfa) elde edilen verilerle araştırma yapılmıştır. Farklı şehirlerde ve farklı bölgelerde bulunan sosyal bilgiler öğretmenleri ile farklı çalışmalar yapılabilir. Araştırmada ağırlıklı olarak nicel veriler kullanılmıştır. Daha detaylı araştırma yapmak için nitel ve nicel veriler kullanılarak sonuçlar detaylandırılabilir. Bu çalışma farklı branşlara da uygulanıp sonuçlar karşılaştırılabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine social studies teachers' senses of self-efficacy towards constructivist approach and their attitudes regarding place-based education.Also, with this study, it has been tried to be determined the relationship between Social Studies teachers' variables of professional seniority, gender, place of employment and education status, and their self-efficacy perceptions towards the constructivist approach and their attitudes towards place-based education.This research in the screening model has been carried out in the first semester of the 2020-2021 academic year.The participants of this study are 281 (105 female and 176 male) volunteer social studies teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education. In this study two scales have been used.The Constructivist Approach Attitude Scale for  Science Teacher Candidates (Evrekli, İnel, Balım, & Kesercioğlu, 2009) has been adapted to all branches by obtaining the necessary permissions by Eskici and Özen (2013) (Teachers' Self-Efficacy Belief Scale for Implementing the Constructivist Approach).For this study,  It has been applied to social studies teachers as necessary permissions have been obtained from Eskici and Özen.The second scale is the "Teacher Attitude Scale Regarding Place-Based Education Approach Applied in Social Studies Lesson" developed by Özkaral and Mentiş Taş (2018).The scale has been applied by obtaining the necessary permissions from Özkaral and Mentiş Taş.Analyzes of the data of this research have been performed t test and ANOVA tests   by using the SPSS 22.0 program and the results have been tabularized.

As a result of the research, it was found that the perceptions of self-efficacy towards the constructivist approach and their attitudes towards place-based education did not change significantly according to the variables of professional seniority, gender, place of employment and education status.As research proposals, the research was conducted with the data obtained from a single city (Şanlıurfa).Different studies can be conducted with social studies teachers in different cities and different regions.In the research, quantitative data were used predominantly.The results can be detailed by using qualitative and quantitative data to make more detailed research.The results can be compared as this study can be applied to different branches

Keywords


 • 1. AKÇAALAN, M. (2018). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inancı kaynaklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.

 • 2. ALNAAS, R.S. M. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretmen öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu.

 • 4. AYRA, M. ve KÖSTERELİOĞLU, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algıları İle İlişkisi, Education Sciences, 10, 34-55.

 • 5. BULUT, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

 • 6. COŞKUN, O. (2007). Erzurum’daki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanına yönelik öz yeterlik seviyeleri üzerine bir inceleme. K. Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 201-221.

 • 7. ESKİCİ, M. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Öz Yeterlik Algılar İle Tutumları. Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

 • 8. ESKİCİ, M. & ÖZEN, R. (2013). Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Tutum Ölçeği" nin Uyarlanması . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4).74-87.

 • 9. ERDOĞAN, F. & YENİLMEZ, K. (2009). The İnvestigation Of Teachers’ Views About The İmplementation Of The Cooperative Learning Method İn The Sixth Grade Mathematics Curricula Regarding Several Variables. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 241-262.

 • 10. KARASAR, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi / Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel: Ankara.

 • 11. KARACA, T. (2017). Ortaokullarda Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Çorum İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

 • 12. KÖŞKER, N. & KARABAĞ, S. (2012). Coğrafya Eğitiminde Yer Temelli Öğretim Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 16 (3), 123-137.

 • 13. KOÇ, B. (2010). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğretmen Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

 • 14. KUŞ, B.T. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • 15. OGÜN, C. (2007). Erzurum'daki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanına yönelik öz-yeterlik seviyeleri üzerine bir inceleme. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 201-221.

 • 16. ÖZKARAL, T.C. & MENTİŞ TAŞ, A. (2018). Validity And Reliability Study on the Teacher’s Attitude Scale About the Place Based Education Approach Applied During the Social Studies, International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(33), 1833-1842.

 • 17. PATRİCK, L., CARE, E., & AİNLEY, M. (2011). The relationship between vocational interests, self-efficacy, and achievement in the prediction of educational pathways. Journal of Career Assessment, 19(1), 61–74

 • 18. SOBEL, D. (2004). Place-based education: Connecting classrooms and communities. Barrington, MA: Orion Society.

 • 19. SİMPSON, R. D., KOBALLA JR, T.R., OLİVER, J. S. VE CRAWLEY, F. E. (1994). “Research on affective dimention of science learning”. D.L. Gabel (Yay. Haz.), Handbook of research in science teaching and learning. National Science Teacher Association. NY: Macmillan Publishing Company.

 • 20. UĞURLUGELEN, Z. (2019). Suriyeli çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğreten “öğreticilerin” öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

                                                                                                    
 • Article Statistics