Süt Hısımlığı ile İlgili Hadislerin Fıkhi Mezhepler Bağlamında Değerlendirilmesi; Beş Kez Emzirme Rivayeti Örneği

Author:

Year-Number: 2022-101
Number of pages: 2596-2609
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Süt hısımlığı İslam Hukuku’nda ciddi bir yere sahip olup üzerinde çeşitli tartışmalar ve ihtilaflar bulunmaktadır. Bu tartışmalar zaman zaman süt hısımlığının oluşması için yaş sınırı konusunda olurken bazen de emme miktarı gibi konularda olmuştur. Süt hısımlığının meydana gelmesi için emzirmenin bir kez olması gerektiğini bildiren rivayetler olduğu gibi beş kez olması gerektiğini bildiren rivayetler de bulunmaktadır. Süt hısımlığı meselesi nikahın haram olması gibi ciddi bir sonuca temas ettiğinden ötürü, çelişkili gibi görünen rivayetlerin analiz edilmesi ve mezheplerin vermiş oldukları farklı hükümlerin değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu hususta Fıkhi mezheplerin birbirlerinden farklı hüküm vermelerinin sebebi benimsemiş oldukları usul-i fıkıh metotlarının ve istinbatta bulundukları hadislerin farklılığıdır.  Bu çalışmada öncelikle İslam Aile Hukuku’na göre süt hısımlığı konusu genel hatlarıyla işlenmiş, ardından mezkûr rivayetlerden beş kez emme hadisi göz önünde bulundurulmuş, senet ve metin tahlili yapılmış ve onunla amel edilip edilmeme durumlarından söz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Milk kinship has a serious place in Islamic Law and there are various discussions and disputes on it. While these discussions were about the age limit for the formation of milk kinship, sometimes there were issues such as the amount of sucking. While there are narrations stating that breastfeeding must be once in order for milk kinship to occur, there are also narrations stating that it must be five times. Since the milk kinship issue touches on a serious result such as the prohibition of marriage, it is of great importance to analyze the rumors that seem contradictory and to evaluate the different provisions given by the sects. The reason why the Fiqh sects give different judgments on this issue is the difference in the methods of fiqh they have adopted and the hadiths in which they are derived. In this study, first of all, the subject of milk kinship according to the Islamic Family Law was discussed in general terms, then the hadith of sucking five times from the aforementioned narrations was taken into account, the sanad and text analysis were made and the cases of whether or not to act with it were mentioned.

Keywords