The Focus Group Interview Technique: An Application on The Future Anxiety of University Students

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2228-2238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelecek kaygısı insanların hayatlarının her döneminde hissedebilecekleri bir duygudur. Özellikle öğrenciler eğitim hayatları boyunca belirli dönemlerde gelecek kaygısı hissederler. Bu dönemlerden biri de üniversite zamanıdır. Öğrencilerin üniversite eğitimlerine başlaması ile birlikte iş bulma, kariyer sahibi olma gibi geleceğe yönelik kaygıları artmaktadır. Bu kaygı durumu üniversiteye başlanılan dönemde en düşük seviyede iken mezun olmaya yaklaştıkça gittikçe artarak son sınıfta en yüksek seviyeye ulaşır. Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin gelecek kaygılarını incelemek ve kaygı düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırma için, her biri 8’er katılımcılı iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. Soru ve yanıta dayalı çalışmada, odak grup görüşmelerine katılan öğrencilerin araştırma konusu hakkında gerçek duygu ve düşünceleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla katılımcılara 7 adet soru sorulmuştur. Görüşmelerden elde edilen verilerin incelenip değerlendirmesi sonucunda,   dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre mesleki açıdan gelecek kaygılarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 4. Sınıf öğrencilerinin daha gerçekçi ve planlı oldukları ve mesleki gelecek kaygısı yaşamamak için stajlar yaptıkları ve eğitimlere katıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca, aile şirketine sahip olan öğrencilerin mesleki açıdan gelecek kaygılarının diğer öğrencilere göre düşük olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Anxiety about the future is an emotion that people can feel at every stage of their lives. Specifically, students feel anxiety about the future at certain periods throughout their education life. One of these periods is university time. As students start their university education, their anxieties about the future, such as finding a job and having a career increase. While this state of anxiety is at its lowest level at the beginning of university and increases gradually as one approaches graduation. It reaches its highest level in the last year of the university. The aim of this study is to examine the future anxiety of university first and fourth-year students and to compare their anxiety levels. Two focus group interviews were conducted with 8 participants each for the research. In the study based on question and answer, it was tried to reveal the real feelings and thoughts of the students who participated in the focus group interviews about the research topic. 7 questions were asked to the participants for this purpose. Results from the analysis and evaluation of the data indicated that fourth-year students have more future anxiety than first-year students. Fourth-year students are more realistic and planned, and they do internships and attend training in order not to worry about their professional future. In addition, the students who have a family business have lower future anxiety than other students.

Keywords